Наукова діяльність кафедри кримінального права і процесу

Наукова діяльність - це один з найважливіших аспектів роботи кафедри. Професорсько–викладацький склад кафедри на сьогоднішній день здійснює наукові дослідження за таким актуальним напрямком:

 • «Концептуальна доктрина правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави» (реєстраційний номер напряму № 0122U000732).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображаються в змісті навчальних посібників, підручників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях та у міжнародних НМБД, зокрема, SciVerse SCOPUS та Web of Science Emerging Sources Citation Index.

Зокрема, у 2021-2022 роках викладачами кафедри видано:

 • 20 монографій;
 • 2 підручники;
 • 11 навчальних посібників.

Протягом 2021-2022 років науково-педагогічні працівники кафедри КПП:

 • опубліковали 116 наукових статей у фахових виданнях українських виданнях та 26 наукових статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних SciVerse SCOPUS та Web of Science Emerging Sources Citation Index;
 • виступили з 256 доповідями на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, атакож з доповіддю міжнародній науковій конференції, індексованій в SciVerse SCOPUS;
 • всі науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у наукових і методичних семінарах.

Навчальний процес на кафедрі кримінального права і процесу – це ділові та рольові ігри, тренінгові та тестові методики, інформаційні технології навчання, мультимедійне обладнання, сучасна навчальна література, науково-пошукова робота.

На сьогоднішній день кафедра кримінального права і процесу є однією із випускових кафедр в Інституті права та психології. Ми здійснюємо підготовку магістрів за спеціалізацією «Правознавство». Навчання здійснюється за таким формами:

 • денна;
 • заочна.

Відслідковуючи сучасні тенденції керівництво ІППО Національного університету «Львівська політехніка» прийняло рішення мати у своєму розпорядженні сучасний комп’ютерний поліграф. Так, на сьогодні, упроцесі  навчання студентів кафедрою КПП використовується поліграф Lafayette LX4000-SW, виробник якого американська компанія LafayetteInstrumentCompany, Inc. є світовим лідером у сфері виробництва поліграфів та займає більше 80% світового ринку.

У якості перспективних шляхів розвитку вказаного напрямку планується створення на базі ІППО окремої Науково-дослідної лабораторії з детекції брехні. До того ж, поліграф використовується  у навчальному процесі з метою ознайомлення та популяризації інформації про сучасні тенденції детекції брехні, що є вкрай важливим для таких майбутніх фахівців як юристи та психологи. При використанні тестування на поліграфі спеціаліст може отримати відповіді на важливі питання, а саме:

 • розголошення стороннім особам інформації закритого характеру про роботодавця;
 • навмисне спотворення анкетних даних;
 • наявність прихованих мотивів працевлаштування;
 • наявність прихованої інформації про реальні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 • наявність прихованих мотивів взяття шлюбу, вступу в інтимний зв'язок тощо;
 • стійкі зв’язки із кримінальним середовищем, що приховуються;
 • посадові злочини, проступки, халатність тощо;
 • нанесення збитків колишнім роботодавцям;
 • застосування заходів фізичного впливу щодо дітей;
 • готовність ризикнути собою заради забезпечення безпеки работодавця;
 • факти крадіжок грошей та товарно-матеріальних цінностей;
 • додаткові джерела доходів, що приховуються;
 • наявність боргів та будь-яких боргових зобов'язань;
 • наркотична та алкогольна залежність;
 • пристрасть до азартних ігор;
 • факти незаконного володіння та зберігання зброї тощо;
 • психічні захворювання, девіації;
 • інформація про стан здоров’я, що може зашкодити роботі, яка приховується;
 • схильність до суїциду та багато іншого.

Окрім цього, при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю:

 • 081 Право (Наказ МОН України № 19-л від 22.02.2021р.)

Навчання здійснюється за таким формами: 

 • денна;
 • заочна.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від                07.04.2022 року в Навчально-науковому інституті права, психології та інноваційної освіти створено спеціалізовану вчену раду Д  35. 052. 23 з правом присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

 • 12.00.07 – адміністративне право і процес;
 • 12.00.08  – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Оновлено 7 місяців 1 тиждень тому