Інформативно-правова сторінка аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії)

ІНФОРМАТИВНО-ПРАВОВА СТОРІНКА АСПІРАНТА

(здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії)

Положення «Про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Національному університеті «Львівська політехніка»

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОНП:

Враховано у розділі сайту «Програми вступних іспитів зі спеціальності»

Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право» для вступників на навчання в аспірантурі 

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП:

Поєднання навчання і досліджень є основою реалізації ОНП, позаяк воно розвиває креативне мислення, професійні навички, вміння критично аналізувати існуючі ідеї, теорії й гіпотези, формує універсальні навики дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження й подальшої самореалізації в професійно-науковій сфері. Відповідно, поєднання навчання і досліджень відбувається наступним чином: навчання, що базується на дослідженнях — відбувається безпосереднє здійснення здобувачами вищої освіти досліджень і наукового пошуку (підготовка дисертаційного дослідження); навчання, орієнтоване на дослідження акцентується увага на розвитку у здобувачів вищої освіти дослідницьких навиків і технік («Аналітичні та чисельні методи досліджень», «Управління науковими проектами», «Академічне підприємництво», «Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав», «Філософсько-юридична культура наукового тексту» тощо); навчання, кероване дослідженнями — здійснюється огляд здобувачами вищої освіти результатів сучасних досліджень з певної дисципліни («Сучасні концепції права», «Світові тенденції розвитку адміністративно-правової науки», «Сучасні механізми захисту прав людини», «Загальнотеоретичні особливості досліджень у праві», тощо); навчання, що базується на науковому керівництві — здобувачі вищої освіти залучаються у наукові дискусії, виконання наукових звітів, підготовки наукових проєктів, участі у наукових заходах (конференціях, круглих столах), написання наукових статей.

Результати наукових напрацювань аспіранти можуть впроваджувати у науково-дослідну тему, що реалізуються на кафедрі КПП та відповідають їх науковим інтересам. Затверджена у 2016 році науково-дослідна тема наведена на сайті кафедри КПП розділ «Наукова діяльність кафедри».

Аспіранти (здобувачі вищої освіти) мають можливість представити результати досліджень на наукових заходах, що організовуються кафедрою ІППО та Національним університетом «Львівська політехніка» (наукові конференції, круглі столи, дебати, форуми, наукові конкурси, тощо). Наприклад, щороку у Національному університеті «Львівська політехніка» проводиться Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus», в якому беруть участь молоді науковці як Національного університету «Львівська політехніка», так і інших ЗВО України та закордону.

Інформація про наукові заходи, що організовуються ІППО та Національним університетом «Львівська політехніка» знаходиться на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка».

Результати наукових досліджень аспіранти мають можливість публікувати у «Віснику Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки», що внесений до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus».

Строки для учасників освітнього процесу щодо інформації цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів:

Інформація щодо цілей ОНП «Право», змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів описані на офіційному сайті університету.

Силабуси освітніх програм навчальних дисциплін знаходяться за посиланням, більш детальна інформація міститься у ВНС. Також викладачі усно інформують здобувачів вищої освіти на першій консультаційній зустрічі (після їх зарахування), що організовується відділом докторантури та аспірантури для налагодження їх ефективної роботи.

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів:

Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів (СВО ЛП 03.09)

ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності:

У навчальному плані ОНП «Право» у третьому навчальному семестрі передбачена практика у формі Педагогічного практикуму. Загальна кількість кредитів Педагогічного практикуму складає: 3 кредити (90 годин).

Програма практикуму передбачає виконання підсумкових етапів семестрового контролю такого характеру:

  • Залік — із захисту мікропроєктів;
  • Навчальний мікропроєкт: участь у викладанні на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти;
  • Дослідницький мікропроєкт: проєкт із впровадження викладання сучасних розробок у сфері юриспруденції.

Також такі навчальні дисципліни як: «Академічне підприємництво», «Професійна педагогіка», «Технологія оформлення грантових заявок», «Іноземна мова для академічних цілей», «Практикум з науково-дослідної роботи в галузі теорії права», «Практикум з науково-дослідної роботи в галузі адміністративного права», «Практикум з науково-дослідної роботи у сфері філософії права», «Практикум з науково-дослідної роботи в галузі кримінального права», «Практикум з науково-дослідної роботи в галузі кримінального процесу» можна розглядати як частину практичної підготовки майбутніх викладачів, науковців.

Документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності:

Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджено протоколом Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» № 35 від 20.06.2017 р.. Норми Положення закріплюють правила етичної поведінки безпосередньо у трьох сферах — освітній, науковій, виховній.

Забезпечення академічної доброчесності в Університеті базується на принципах верховенства права; демократизму; законності; справедливості; толерантності; наукової сумлінності; професіоналізму; партнерства і взаємодопомоги; взаємоповаги і довіри; відкритості й прозорості; відповідальності. З метою виконання норм цього Положення в Національному університеті «Львівська політехніка» створюється Комісія з питань академічної доброчесності, якій надається право отримувати і розглядати заяви стосовно порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації Національного університету «Львівська політехніка» щодо вживання заходів відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Університету.

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти:

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для третього (освітньо-наукового) рівня не прийнято.

Технологічні рішення, що використовуються на ОНП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності:

Для аналізу академічних текстів на плагіат застосовуються такі платформи: unicheck.com, StrikePlagiarism.com. За потреби додаткова перевірка може здійснюватися іншими вільнодоступними системами. Перевірка робіт може здійснюватися на основі внутрішньої бази документів університету (синхронізованої з електронним науковим архівом Науково-технічної бібліотеки університету, тощо) та відкритих Інтернет-ресурсів. Означене питання регулюється «Регламентом перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті» (СВО ЛП 03.14)

ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОНП:

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» використовується комплекс профілактичних заходів для запобігання недотримання норм та правил академічної доброчесності: ознайомлення здобувачів вищої освіти із цим Положенням; інформування здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання правил академічної доброчесності; проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань інформаційної діяльності Університету, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань. Відтак, в університеті регулярно організовуються семінари з питань академічної доброчесності (застосування технічних засобів аналізу академічних текстів на плагіат) та удосконалення відповідної нормативної бази. Публікації науковців Львівської політехніки під час підготовки дисертаційних робіт до подання у спеціалізовану вчену раду проходять також процес додаткової перевірки згідно Наказу по Національному університету «Львівська політехніка» 551-1-10 від 18.10.2018 р.

ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності:

На порушення академічної доброчесності Університет реагує відповідно до Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка», а також учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заходи з реагування на порушення академічної доброчесності визначено Наказом по Національному університеті «Львівська політехніка» 223-10 від 24.10.2017 р.

Згідно до відповідної ухвали Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка»: «під час вибору передбачуваних наукових керівників, враховувати ефективність їхнього наукового керівництва та забезпечувати унеможливлення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності».

Щодо науково-педагогічних працівників ІППО, які забезпечують ОНП «Право», то на даний час дотримання ними академічної доброчесності є на достатньо високому рівні. Порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОНП «Право» не виявлено.

Способи та строки інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти:

Більшість із викладачів, які працюють на ОНП «Право» використовують підхід до здачі завдань, який базується на використанні дедлайнів для здачі кожного із завдань. Інформація щодо дедлайнів для здачі завдань та проведення контрольних заходів розміщується на навчальній платформі університету в межах силабусу. Окрім того, відповідно до п. 9 Положення «Про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Національному університеті «Львівська політехніка» цю інформацію лектор повинен довести до відома аспірантів (здобувачів) упродовж перших двох тижнів семестру.

Окрім того, інформація про форми та критерії оцінювання результатів навчання з кожної освітньої складової ОНП доступні здобувачам вищої освіти як на офіційному сайті Університету в Каталозі освітніх програм, так і у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка».

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання:

Контрольні заходи — це форма організації освітнього процесу, що визначає відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та компетентностей вимогам нормативних документів вищої освіти. Відповідно до п. 9 Положення «Про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Національному університеті «Львівська політехніка» заходи з оцінювання результатів навчання аспірантів (здобувачів) передбачають вхідний, поточний, семестровий контроль результатів навчання та діагностику набуття компетентностей.

Для досягнення результатів навчання ОНП застосовуються такі форми здійснення контрольних заходів: усне опитування, письмова відповідь, вирішення кейсу, написання поточних контрольних робіт, підготовка індивідуальних та групових проєктів, онлайн тестування у ВНС, формування пропозицій для вирішення запропонованих раніше проблем тощо.

Повний перелік форм здійснення контрольних заходів за кожною дисципліною ОП та їх розподіл щодо певних результатів навчання наведено в робочих програмах навчальних дисциплін у ВНС, силабусах.

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОНП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО:

Інтернаціоналізація освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» регулюється такими положеннями: «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників» (СВО ЛП 02.03); «Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану» (СВО ЛП 03.15), «Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками» (СВО ЛП 02.07), «Порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців», «Порядок організації навчання студентів за програмами подвійних дипломів». Також у Національному університеті «Львівська політехніка» розроблено проєкт «Стратегії інтернаціоналізації Національного університету “Львівська політехніка” на 2019-2029 роки».

Львівська політехніка заключила понад 200 міжнародних угод про освітню, наукову та культурну співпрацю.

Студенти, науково-педагогічні та наукові працівники Національного університету «Львівська політехніка» беруть участь в міжнародних програмах академічної мобільності, а також в наукових проєктах та грантах.

Національний університет «Львівська політехніка» приймає участь в проєктах академічної мобільності програм Європейського Союзу ЕRASMUS+, які підтримують концепції партнерства, заходи і академічну мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту та надає можливість та фінансову підтримку для навчання, проходження стажування чи викладання в інших державах, які беруть участь у програмі. Інформація про програму ЕRASMUS+.

Наукові розробки Національного університету «Львівської політехніки» проводяться в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки університету

Перелік рамкових програм ЄС, в яких приймають участь науковці Національного університету «Львівської політехніки».

Відділ по роботі з іноземними студентами.

Підготовче відділення для вступу іноземних громадян на навчання до Національного університету «Львівської політехніки».

Інформація про програми подвійних дипломів, які спільно реалізуються Національним університетом «Львівська політехніка» з іноземними закладами вищої освіти міститься за посиланням.

Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі:

Нормативний документ, який регулює цю область: CВО 01.01 Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм

Моніторинг ОНП проводить науково-методична комісія зі спеціальності 081 Право не рідше одного разу на рік. Моніторинг ОНП спрямований на визначення чи ОНП досягає встановленої мети та чи відповідає потребам здобувачів вищої освіти, працедавців, інших груп зацікавлених сторін і суспільства. Моніторинг ОНП передбачає оцінювання: відповідності ОНП досягненням науки у відповідній сфері знань, тенденціям розвитку економіки та суспільства; врахування змін потреб здобувачів вищої освіти, працедавців та інших груп зацікавлених сторін; спроможності здобувачів вищої освіти виконати навчальне навантаження ОНП та набути очікувані компетентності; затребуваності на ринку праці фахівців, які завершили навчання на ОНП. Моніторинг ОНП здійснюють з використанням таких методів: опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти, працедавців та інших груп зацікавлених сторін; аналіз результатів оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти; порівняння з ОНП суміжних спеціальностей (спеціалізацій) та ОНП інших ЗВО, в тому числі закордонних. На підставі результатів поточного моніторингу робоча (проєктна) група здійснює оновлення ОНП.

Специфіка підготовки юриста, постійне оновлення законодавчої бази, не може не відображатися в змісті навчальних дисциплін. Обговорення змін у змісті навчальних дисциплін відбувається в обов’язковому порядку на засіданнях кафедр. Призначається час, до якого ці зміни вносяться у відповідні матеріали. Питання виноситься на контроль завідувача кафедри й у встановлений час передбачає звіт виконавця перед членами науково-методичної комісії зі спеціальності 081 Право. Процес оновлення за роками можемо простежити у силабусах та ВНС.

У грудні 2019 р. ОНП «Право» була переглянута та удосконалена відповідно до Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм в Національному університеті «Львівська політехніка», Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затверджених протоколом № 9 від 29 серпня 2019 року щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, Додатку № 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій» № 40 від 12 січня 2017 року, а також Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання.

Програмні результати за дисциплінами (компонентами освітньої програми) описані у силабусах (робочих навчальних програмах дисциплін).

У робочих програмах навчальних дисципліни міститься таблиця корелювання результатів навчання за дисципліною із програмними результатами навчання. Силабуси освітніх програм навчальних дисциплін знаходяться за адресою:

Досягнення програмних результатів навчання на ОНП можливе також завдяки використаню віртуального навчального середовища (ВНС) НУ «Львівська політехніка». У ВНС здобувачам вищої освіти з кожної освітньої компоненти доступні інформація про автора курсу, робоча програма навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, питання семестрового контролю, система оцінювання знань, глосарій, лекційні матеріали, методичні рекомендації для виконання лабораторних, практичних та курсових робіт, тестові завдання для самоконтролю тощо.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому