Вимоги, перелік документів, регламент обрання на посаду доцента

Вимоги до претендента на заміщення вакантної посади доцента

До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускають претендента, який: 

 • має науковий ступінь чи вчене звання та стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
 • за останні 5 років проходив підвищення кваліфікації обсягом не менше шести кредитів ЄКТС / 180 год. (для осіб, які підвищували кваліфікацію до 1.09.2019 р., обсяг не встановлюється), в тому числі за кордоном (крім осіб, які претендують на посаду НПП вперше);
 • має досвід: пошуку та опрацювання інформації в Internet, використання сервісів е-пошти, організування відеоконференцій (для осіб, які претендують на посаду НПП вперше), інформаційного супроводу навчального процесу за допомогою технологій дистанційного навчання (зокрема, LMS Moodle), використання сервісів корпоративної групової роботи Google G Suite та Microsoft Office 365, включаючи сервіси е-пошти (Google Gmail або Microsoft Outlook) та сервіси відеоконференцій (Google Meet або Microsoft Teams) (для осіб, які мають досвід науково-педагогічної роботи);
 • за останні 5 років опублікував підручник / навчальний посібник, рекомендований науково-методичною радою закладу вищої освіти, або монографію (відповідно до вимог Положення про порядок видання монографій у Національному університеті «Львівська політехніка»), рекомендовану вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи, або є автором (співавтором) сертифікованого електронного навчально-методичного комплексу (дистанційного електронного курсу) з навчальної дисципліни, який використовується в навчальному процесі впродовж останніх 5 років (крім осіб, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантної посади НПП у Національному університеті «Львівська політехніка» вперше);
 • за останні 5 років опублікував не менше 5 статей (за профілем кафедри) у фахових виданнях України та виданнях інших держав, з яких не менше 2 у періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (До двох статей у періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of Science, прирівнюється монографія, проіндексована цими наукометричними базами даних. Кожен отриманий упродовж останніх 5 років патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових напрямів кафедри, прирівнюється до двох статей у фахових виданнях України);
 • за останні 5 років брав участь (з оплатою) у виконанні держбюджетної / госпдоговірної науково-дослідної роботи (вимоги щодо виконання бюджетної чи госпдоговірної НДР буде введено з 1 січня 2022 р., у конкурсі 2021 р. враховуватиметься й виконання кафедральних НДР) чи міжнародного гранту або в підготовці не менше 2 заявок на отримання міжнародних колективних грантів (зареєстрованих у ЦМО, відділі НОСНД, проєктному офісі) або за останні 5 років був науковим керівником (консультантом) здобувача, якому присуджено науковий ступінь.

 

Перелік документів претендента на заміщення вакантної посади доцента:

 1. Заява про участь у конкурсі (бланк, файл .docx).
 2. Копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше).
 3. Звіт про результати роботи доцента (бланк, файл .docx).
 4. Список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science).
 5. Планові індивідуальні показники результативності науково-педагогічного працівника у 3  примірниках (бланк, файл .docx).
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України).
 7. Особовий листок з обліку кадрів (бланк, файл .docx).
 8. Автобіографія.
 9. Дві фотокартки розміром 4х6 см.

 

Регламент обрання на посаду професора/доцента/старшого викладача/викладача/асистента (.pdf)

Типова посадова інструкція

Форма контракту

 

Оновлено 4 місяці тому