Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Ознайомча інформація про інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола

Інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола як кожен нещодавно створений підрозділ (у 2016 році ІСТР відсвяткував своє 5-річчя) перебуває на стадії розвитку і зростання: ліцензовано нові спеціальності, створено лабораторії, розвивається міжнародна співпраця, зростає кількість студентів.

Особливість інституту полягає в тому, що він є багатопрофільним. ІСТР  здійснює підготовку фахівців з п’яти різних галузей знань (природничі науки, виробництво і технології, сфера обслуговування, управління та адміністрування, цивільна безпека) за п’ятьма спеціальностями:

 • «Екологія»,
 • «Технології захисту навколишнього середовища»,
 • «Туризм»,
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»,
 • «Цивільна безпека».

Окрім того, ІСТР здійснює загальноосвітню підготовку студентів усіх спеціальностей з екології, охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Директором інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола з моменту його заснування є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мороз Олександр Іванович.

Після змін у структурі інституту функціонує п’ять кафедр, які виконують підготовку за п’ятьма спеціальностями та низкою магістерських програм.

 

Кафедра екології та збалансованого природокористування
(завідувач – д-р техн. наук, професор М.С.Мальований)

Бакалаврат за спеціальністю «Екологія»

Магістерські освітні програми:

 • «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
 • «Екологічний контроль та аудит»

Магістерська освітньо-наукова програма:  «Екологія»

 

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
(завідувач  – д-р техн. наук, професор І.М.Петрушка).

Бакалаврат за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»

Магістерська освітня програма:  «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»

Магістерська освітньо-наукова програма: «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів
(завідувач  – д-р екон.наук, професор С.В.Князь).

Бакалаврат за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістерські освітні програми:

 • «Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів»
 • «Електронна комерція»
 • «Товарознавство та митна експертиза товарів»

 

Кафедра туризму

(завідувач  – д-р екон. наук, професор А.А.Теребух)

Бакалаврат за спеціальністю «Туризм»

Магістерські освітні програми:

 • «Туризм і рекреація»  
 • «Міжнародний туризм»

 

Кафедра цивільної безпеки

(завідувач – д-р техн. наук, професор О.А.Нагурський).

Бакалаврат за спеціальністю «Цивільна безпека»

Проект:  Магістерська освітня програма: «Цивільна безпека»

 

Надання якісних освітніх послуг забезпечує професорсько-викладацький колектив інституту, який нараховує 86 науково-педагогічних працівників, серед яких 16 докторів наук, професорів та 63 кандидатів наук (92% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання). Високий рівень фаховості викладачів підтверджують численні відзнаки Президента України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств, а також відзнаки Львівської політехніки.

В інституті велика увага приділяється науковій роботі та підвищенню наукової кваліфікації кадрів. Викладачі інституту беруть активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, у тому числі виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Зокрема розвиваються такі напрями наукових досліджень:

 • Екологічні технології – створення нового покоління інформаційно-вимірювальних технологій для експрес-контролю середовищ, розроблення методів і засобів очищення питної води, водних стоків, технології використання природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії тощо.
 • Екологічний моніторинг – оцінювання якості води та динаміки змін водних екосистем, дослідження токсикогенних забруднень ґрунтів важкими металами та їх солями в західному регіоні України, моніторинг гідросфери природних заповідників, моніторинг довкілля для підвищення екологічної безпеки виробництв і забезпечення сталого розвитку регіону.
 • Інформаційні системи в екології і туризмі – створення інформаційних систем фонового екологічного моніторингу та комп'ютерної екологічної безпеки водних об'єктів Львівщини, геоінформаційне  забезпечення підприємств туристичної галузі.

 

Для проведення наукових досліджень та навчання студентів інститут має у своєму розпорядження низку навчально-наукових лабораторій.

Університетська лабораторія відновлюваних джерел енергії створена відповідно до умов гранту, в якому брали участь Краківська політехніка і Львівська політехніка. Загальною метою проекту було створення на базі нашого університету сучасної системи приготування гарячої води для побутових потреб з відновлюваними джерелами енергії, що використовуються для виробництва теплової енергії. Цікавим є те, що управління роботою обладнання здійснюється через інтернет в режимі «он-лайн». Сучасна система управління та балансу енергії дозволяє застосовувати установку як лабораторію для дистанційного навчання та навчальну базу для студентів, так і для навчання представників малого та середнього бізнесу, що займаються відновлюваними джерелами енергії.

Науково-дослідна лабораторія «НДЛ–113» сертифікована для проведення вимірювань, має свідоцтво про атестацію, видане Львівським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації. Ця лабораторія, окрім наукових досліджень, виконує різноманітні вимірювання (параметрів води, стоків, грунтів, водних середовищ щодо їх відповідності існуючим екологічним нормативам); сертифікаційні випробування лакофарбових матеріалів; товарів побутової хімії; товарів парфумерно-косметичної продукції; гірничо-хімічної сировини (сірка); мінеральних добрив та пестицидів; проводить екологічну експертизу; надає комплексні науково-технічні послуги з розроблення і впровадження передових технологій та технічних умов на продукцію, а також інформаційно-консультативні, навчально-методичні та експертні послуги.

Навчально-наукова лабораторія екологічного контролю та експертизи обладнана рентгенофлюоресцентним аналізатором Expert3L, призначеним для вивчення кількісного та якісного хімічного складу речовини (діапазон визначення хімічних елементів Na натрій – U уран). Основні напрями досліджень: вивчення стану води за аналізом її хімічного складу; аналіз якості очищення води за допомогою фільтрів та електролізу; аналіз хімічного складу нанорозмірних структур для використання в приладах моніторингу стану довкілля та в альтернативних джерелах живлення; визначення елементного складу деталей машин, марок сталей, легування; аналіз хімічного складу ґрунтів; дослідження компонентного складу скла; розроблення методик дистанційно-керованого пробовідбору взірця водного середовища та експрес-оцінювання його хімічного складу; дослідження компонентного складу природних мінералів; тощо.

 

Для реалізації природоохоронної діяльності, утвердження засад сталого розвитку, інформаційного та комп’ютерного забезпечення екологічного моніторингу, цивільної безпеки, розвитку туризму і підприємництва у регіоні та в Україні загалом потрібні спеціалісти. Наш інститут здійснює навчання таких фахівців з ґрунтовною комп’ютерною та екологічно-економічною підготовкою, які б могли працювати у різних сферах, зокрема у державних структурах; в органах місцевого самоврядування; в екологічних інспекціях; на промислових підприємствах; у сільському та лісовому господарстві; у туристичному бізнесі; у санаторно-курортних закладах; науково-дослідних і навчальних установах.

 

 

Оновлено 2 years 6 міс тому