Ознайомча інформація про інститут державного управління

Інститут державного управління (ІНДУ) — це навчально-науковий підрозділ Національного університету «Львівська політехніка», утворений наказом ректора від 27 липня 2021 року № 414-1-10 «Про утворення в складі Національного університету „Львівська політехніка“ навчально-наукового інституту державного управління».

ІНДУ утворений на базі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, який реорганізовано відповідно до Указу Президента України від 5 листопада 2020 року № 487/2020 «Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні

Державного управління справами», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 147-р «Деякі питання реорганізації закладів освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2021 року № 316 «Про реорганізацію закладів освіти».

Інститут тісно співпрацює з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування восьми західних областей України, які є основними замовниками підготовки фахівців. Така співпраця дає можливість краще вивчити потреби владних інституцій регіону, а державним і муніципальним установам — дізнатись про рівень підготовки і можливості студентів Інституту.

ІНДУ у своїй діяльності зорієнтований на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Випускники Інституту володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями і можуть працювати керівниками в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Загалом Інститут здійснює діяльність за трьома напрямами:

 • підготовка фахівців для державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • наукові дослідження в галузі публічного управління та адміністрування, економіки і менеджменту, а також підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів. 

Орієнтуючись на запити і потреби державних органів та органів місцевого самоврядування, в інституті розроблено та впроваджено інноваційні освітні програми:

 • освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування») за ступенем доктора філософії — акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до 2026 р. 
 • освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування») за ступенем магістра — акредитована Міністерством освіти і науки України до 2027 р.;
 • освітньо-професійна програма «Менеджмент» (спеціальність 073 «Менеджмент») за ступенем магістра — акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до 2025 р.;
 • освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування») за ступенем бакалавра — акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до 2025 р. 

Освітній процес в Інституті державного управління забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники трьох кафедр:

 • Кафедра державної політики та врядування (ДПВ)
 • Кафедра публічного управління та публічної служби (ПУС)
 • Кафедра регіонального та місцевого розвитку (РМР)

Наукові дослідження в інституті забезпечують кафедри і науково-дослідні лабораторії:

 • ресурсів розвитку територіальних громад кафедри публічного управління та публічної служби (ПУС). Науковий керівник лабораторії — д.держ.упр., доцент, доцент кафедри ПУС Худоба Олександра Василівна. 
 • просторового розвитку територіальних громад і територій кафедри регіонального та місцевого розвитку (РМР). Науковий керівник лабораторії — д.е.н., доцент, завідувач кафедри РМР Матвіїшин Євген Григорович. 

Науково-педагогічні працівники інституту вивчають і запроваджують в навчальний процес передові зарубіжні навчальні технології. Цьому сприяє членство в мережі інститутів та шкіл з державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee).

Оновлено 1 рік тому