Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Ознайомча інформація про інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти (посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації – математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтеграція освіти у міжнародне співтовариство. У виконанні цих завдань наш інститут відіграє значну роль. Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Інститут готує фахівців за напрямами “Прикладна математика”, ”Інформатика”, “Прикладна фізика”, “Міжнародні відносини” та “Інженерне матеріалознавство” зі спеціальностей:

 • “Прикладна математика” – 4-й рівень акредитації;
 • Інформатика” – 4-й рівень акредитації;
 • “Прикладна фізика” – 4-й рівень акредитації;
 • “Міжнародна інформація” – 3-й рівень акредитації.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням у комп’ютерних мережах. Прикладна фізика як складова фізичної науки є важливою пов’язувальною ланкою між фундаментальними дослідженнями та застосуванням результатів цих досліджень для розвитку нових технологій, виробництва, інженерних вирішень складних проблем у різних галузях. Підготовка спеціалістів за напрямом “Прикладна фізика” зорієнтована на сучасні актуальні проблеми і задачі мікрофізики, нанофізики, фізичних принципів приладобудування, комп’ютерної фізики.

Випускники спеціальності “Міжнародна інформація” володіють ґрунтовною підготовкою у головних галузях міжнародних відносин, інформаційно-аналітичної діяльності, володіють сучасними комп’ютерними технологіями та іноземними мовами (англійська, німецька, японська, корейська та ін.). Студенти інституту отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навики практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних інститутах, обчислювальних центрах підприємств.

Інститут надає можливість отримати за бажанням студента додаткову кваліфікацію “Викладач математики та інформатики” (одержати другу вищу освіту – педагогічну). Кращі студенти інституту проходять стажування, навчальні практики у престижних вищих навчальних закладах країн Європи. Інститут забезпечений на рівні європейських вимог засобами комп’ютерної техніки, забезпечує роботу у всесвітній мережі Інтернет. В ІМФН ведеться науково-дослідна робота на основі грантів України та Європи. Діє аспірантура та докторантура. Кращі студенти інституту залучаються до науково-дослідної роботи. За результатами роботи їх рекомендують до аспірантури. Ними керують провідні викладачі кафедр інституту. Багато з випускників інституту стали кандидатами і докторами наук. Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики, прикладного матеріалознавства і знайти себе на ринках праці України та світу.

Напрям підготовки “Прикладна математика”

Підготовка бакалаврів проводиться за базовим напрямом “Прикладна математика”, спеціалістів та магістрів – за спеціальностями “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання”. Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом “Прикладна математика” та упішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію “Фахівець з математичного моделювання та прикладного програмування”. Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом “Прикладна математика” містить три навчальних блоки:

 • блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;
 • блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, математичні моделі фізичних процесів, теорія функцій комплексної змінної, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;
 • блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та верифікація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка; частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, теорія керування, математичне моделювання та системний аналіз, чисельні методи математичної фізики, дослідження операцій.

Підготовка бакалаврів проводиться з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Іінтернет. Практична підготовка ведеться в академічних установах НАН України, на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках та фінансових установах.

Випускники бакалаврату “Прикладна математика” мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю “Прикладна математика”. Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, паралельні обчислення та GRID-технології, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, об’єктно-орієнтоване програмування програмних комплексів, синтез моделей систем, математична економіка, економіко-математичні моделі, моделювання природничих та екологічних процесів. Державна атестація – дипломна робота. Кваліфікація: математик, програміст прикладний. Бакалаври з вмінням проводити наукові дослідження можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання”. Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні моделі наукоємних технологій, математичні моделі механіки деформівного твердого тіла та чисельні методи їх дослідження, спеціальні розділи диференціальних рівнянь, методи моделювання нелінійних процесів, математичні методи оптимального планування, економіко-математичні моделі, математичне моделювання екологічних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, фахова іноземна мова.

Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції з спеціальностей “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання” обирає студент. Державна атестація – магістерська кваліфікаційна робота. Кваліфікація магістр прикладної математики.

Напрям підготовки “Інформатика”

Підготовка бакалаврів ведеться за базовим напрямом “Інформатика”, магістрів – за спеціальностями “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології”. Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом “Інформатика” та успішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію “Фахівець з інформаційних технологій”. Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом “Інформатика” містить три навчальних блоки:

 • блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;
 • блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, фізика, теорія алгоритмів, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;
 • блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та акредитація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка; частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, математичне моделювання та системний аналіз, дослідження операцій, методи захисту інформації; фінансова математика, мікро- та макроекономічні моделі, мультимедійні системи, веб-технології.

Підготовка бакалаврів ведеться із застосуванням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Інтернет. Практична підготовка ведеться на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках, фінансових та страхових компаніях. Випускники бакалаврату “Інформатика” з навиками проведення наукових досліджень мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології”. Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, економіко-математичні моделі, математична економіка, актуарна математика, теорія економічного аналізу, актуарна математика, математичні методи оцінювання ризику та страхова справа, веб-технології, теорія ігор, фахова іноземна мова. Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції зі спеціальностей “Соціальна інформатика” та “Інформаційно- комунікаційні технології” обирає студент. Державна атестація – магістерська робота. Кваліфікація магістр інформатики. Готує бакалаврів за напрямом “Прикладна математика” та “Інформатика”, спеціалістів та магістрів за спеціальностями “Прикладна математика”, “Математичне і комп’ютерне моделювання”, “Соціальна інформатика” та “Інформаційно- комунікаційні технології” кафедра прикладної математики. Підготовку на кафедрі за цими спеціальностями здійснюють 12 докторів та 29 кандидатів наук. Випускники спеціальностей “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання” є фахівцями в галузях:

 1. застосування комп’ютерної техніки в усіх можливих напрямах діяльності людини;
 2. прикладного програмування, розробки систем управління базами даних, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації;
 3. математичного моделювання складних науково-технічних задач та їхнього дослідження.

Можливе місце праці фахівця – наукові установи, конструкторські бюро, виробничі підприємства різних форм власності, ІТ-фірми, навчальні заклади І–IV рівнів акредитації на посадах:

 • молодші наукові співробітники;
 • наукові співробітники;
 • інженери-програмісти;
 • адміністратори комп’ютерних мереж.

Випускники спеціальностей “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології” є фахівцями:

 1. з використанням математичних та програмних засобів в економіці;
 2. з використання засобів обчислювальної техніки в банківській та страховій справі;
 3. з розробки (побудови та досліджень) економіко-математичних моделей мікро- та макроекономіки;
 4. актуаріями – спеціалістами з оцінки ризику в усіх сферах економічної діяльності (страхова, фінансова справа тощо).

Можливе місце праці фахівця – наукові і навчальні заклади, що ведуть навчальну і дослідну роботу у сфері соціальної інформатики та процесів інформатизації суспільства; інформаційно- аналітичні центри державних органів різного рівня, органів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, інформаційні й аналітичні підрозділи банків, бірж, страхових компаній, виробничих і торговельних підприємств з різними формами власності; структури виконавчої і законодавчої влади на посадах:

 • науковий співробітник,
 • молодший науковий співробітник;
 • інженер-програміст;
 • адміністратор комп’ютерних мереж;
 • аналітик інформаційних баз;
 • спеціаліст зі збору, обробки, збереження та захисту інформації;
 • математик-актуарій;
 • математик-фінансист.

Додатково охочих готують за спеціальністю “викладач математики та інформатики”. Кращі випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі, у інших вищих навчальних закладах та академічних установах НАН України, які готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації. На відміну від інших комп’ютерних спеціальностей, диплом прикладного математика Національного університету “Львівська політехніка” є визнаним у світі і під час працевлаштування за межами України не потребує додаткового підтвердження (нострифікації). Кафедра прикладної математики має понад 40-річний досвід у підготовці спеціалістів з прикладної математики. Випускники кафедри активно займаються науковою роботою. Серед них є багато докторів та кандидатів наук, які працюють у провідних університетах та інститутах НАН України. Більшість випускників працює провідними програмістами, менеджерами інформаційних систем, а також є керівниками фірм з розробки та реалізації програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Випускники кафедри після закінчення навчання є одними з найбільш високооплачуваних фахівців.

Напрям підготовки “Прикладна фізика”

Підготовку бакалаврів за напрямом 6.040204 “Прикладна фізика” також здійснює кафедра інженерного матеріалознавства і прикладної фізики. Сучасна прикладна фізика є фундаментом новітніх технологій, які впроваджуються в мікроелектроніці, обчислювальній техніці, засобах телекомунікацій, космічній техніці, атомній енергетиці. Особливо активно розвивається сьогодні така перспективна галузь, як нанофізика, наукові відкриття в якій прокладають шлях до створення нанотехнологій – найближчого майбутнього всіх галузей електроніки і матеріалознавства. Завдяки інтенсивному розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зародилась і бурхливо розвивається нова галузь фізичної науки – “Комп’ютерна фізика”. В інституті прикладної математики та фундаментальних наук підготовка фахівців напряму“Прикладна фізика” здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр;
 • спеціаліст;
 • магістр.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” триває 4 роки. Завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, Ви отримаєте ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички з розв’язування складних задач та програмування багатьма високо-рівневими мовами програмування (Pascal, Delphi, C++, Fortran, Matlab та ін.). Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дасть Вам змогу глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись з її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах професійної діяльності. А це в свою чергу дозволить Вам в майбутньому з легкістю знайти роботу за фахом, стажуватися або працювати за кордоном. Отримавши диплом, бакалаври прикладної фізики, як правило, продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст” або “магістр”. Ви матимете також право і можливість за бажанням перевестися для подальшого навчання до іншого вищого навчального закладу України, де проводиться підготовка за напрямом “Прикладна фізика” або суміжними напрямами. Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст” триває 1 рік, а на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” – 1,5 роки. Студенти матимуть можливість отримати ґрунтовну професійну підготовку в галузях:

 • комп’ютерна фізика;
 • фізики наноструктур;
 • молекулярної енергетики.

Успішно захистивши дипломну роботу магістра, Ви станете кваліфікованим фахівцем, матимете глибокі теоретичні знання з фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосувати сучасні інформаційні технології додасть Вам впевненості у своєму майбутньому. Серед випускників прикладної фізики останніх років рівень безробіття складає 0%. Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання в аспірантурі, яка готує наукові та викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів. За останні три роки близько 30% випускників вже скористалися цією можливістю, і перші з них, сьогодні, вже захистили свої дисертації. Отримавши диплом магістра з прикладної фізики, Ви не матимете жодних проблем з його визнанням у будь-якій країні світу, оскільки наші навчальні плани і програми повністю узгоджені із світовими стандартами та вимогами. Високий рівень теоретичної підготовки підтверджується тим, що з року в рік наші студенти займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та турнірах з фізики. Важливою є підтримка держави: окремою постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 встановлено 18% надбавку до стипендії студентам спеціальності «Прикладна фізика».  

Напрям підготовки “Міжнародні відносини”

Нинішні випускники середньої школи, гімназії, коледжу чи ліцею, прагнучи отримати вищу освіту, опиняються у стрімкому, часто суперечливому, потоці інформації про майбутній фах і сфери його функціонування. У профорієнтаційних центрах, на підготовчих відділеннях і курсах вищих навчальних закладів майбутні абітурієнти, їх батьки часто просять популярно пояснити, якого фахівця готує ця спеціальність і які можливості його працевлаштування. Майбутній випускник спеціальності “Міжнародна інформація” у своїй діяльності – це аналітик-міжнародник, консультант- референт міністерства, корпорації, консалтингової фірми, спеціаліст із зв’язків з громадськістю (PR), провідний спеціаліст інформаційної агенції, телерадіокомпанії, референт депутатів різних рівнів, іміджмейкер, керівник виборчої кампанії, співробітник міжнародних організацій, спецслужб тощо. Але це передусім – професіонал у галузях сучасних інформаційних та комп’ютерних систем, політолог, соціолог, економіст, історик і правник, знавець іноземних мов і журналіст – і все в одній особі. Підготовка майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та “Спеціаліст” передбачає чотири головні напрями:

 • підготовка в сфері міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична підготовка;
 • підготовка в галузі інформаційних технологій;
 • підготовка з іноземних мов.

Гармонійний синтез усіх цих напрямів і забезпечить високу кваліфікацію майбутнього міжнародника-аналітика. Дисципліни інформаційно-аналітичного напряму повинні сформувати вміння і навички використання сучасних методів аналізу та прогнозування подій у сфері міжнародних відносин, здатності приймати оптимальні рішення, розробляти рекомендації стосовно зовнішньої політики держави, регіону. Очевидно, основним інструментом інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційні технології. Тому інформаційно-комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації надаватиметься особлива увага. Засвоєння новітніх інформаційних технологій передбачає освоєння нових програм, вміння самостійно обирати необхідні комп’ютерні програми для організації автоматизованого робочого місця аналітика-міжнародника, розробляти електронні презентації, веб-сторінки тощо. Важливість іноземної мовної підготовки зумовлена тим, що сьогодні не тільки документи, а й значна частина програмного та інформаційного забезпечення представлені англійською мовою. Загальна кількість годин з іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” відповідає підготовці перекладача-референта іноземної мови. Тож після чотирьох років навчання бакалавр напряму “Міжнародні відносини” отримує кваліфікацію “Фахівець з міжнародних відносин”, а після п’яти чи шести років спеціаліст і магістр “Міжнародної інформації” мають дві кваліфікації: “Інформаційний аналітик-міжнародник” та “Перекладач” з узагальненим об’єктом діяльності – процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах. Чекаємо на вас, майбутні міжнародники-аналітики і фахівці PR-у.

Оновлено 8 міс 2 тижн тому