Ознайомча інформація про інститут гуманітарних і соціальних наук

Інститут гуманітарних і соціальних наук – це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». В основу створення інституту покладено концепцію, за якою Інститут гуманітарних і соціальних наук є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів, технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює професорсько-викладацький склад ІГСН. Колектив інституту налічує близько 220 викладачів, з них 20 докторів наук, професорів, 115 кандидатів наук, доцентів. У структурі інституту є вісім кафедр:

 • кафедра соціології та соціальної роботи;
 • кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини;
 • кафедра політології та міжнародних відносин;
 • кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності;
 • кафедра української мови;
 • кафедра іноземних мов;
 • кафедра філософії;
 • кафедра фізичного виховання.

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність Інституту гуманітарних і соціальних наук здійснюється за єдиним науковим напрямом ІГСН: «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук». Науково-дослідну роботу зосереджено на реалізацію зареєстрованих кафедральних тем, що їх відповідно до плану розвитку інституту спрямовано на ті ділянки, які відповідають напрямам підготовки та спеціальностям, підготовку яких здійснюють кафедри ІГСН.

Напрями наукових досліджень на кафедрах інституту такі:

 • кафедра соціології та соціальної роботи – «Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проєктів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України»;
 • кафедра політології та міжнародних відносин – «Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах»;
 • кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності – «Управління процесами соціальних комунікацій в глобальному інформаційному просторі»;
 • кафедра української мови – «Українська мова та література: актуальні проблеми теорії й практики»;
 • кафедра іноземних мов – «Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології», «Теоретичні та прикладні питання термінологічних систем», «Лексико-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу»;
 • кафедра філософії – «Людські виміри сучасного соціокультурного процесу: локальний та глобальний контекст».

Наукові видання інституту

У суспільному науковому напряму в Інституті гуманітарних і соціальних наук видається науковий журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»), який внесено до фахових журналів з політичних та філософських наук (Категорія Б), та індексується у науко-метричній базі даних Index Copernicus. На сьогодні журнал проходить процедуру включення до міжнародних науковометричних баз Scopus і Web of Science (http://science.lpnu.ua/shv).

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку наукових кадрів:

ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:

 • 032 Історія та археологія (кафедра ІМКС)
 • 033 Філософія (кафедра філософії)
 • 052 Політологія (кафедра ПМВ)
 • 054 Соціологія (кафедра СР)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (кафедра СКІД)
 • 129 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (кафедра ПМВ)

та ступеня доктора наук за спеціальністю 052 Політологія.

Результативність підготовки наукових кадрів через аспірантуру в межах ІГСН сягає 100%, а частка висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних науково-педагогічних працівників є такою: кандидатів наук – 52%, докторів наук – 9 %. До 2024 року буде розроблено три англомовні освітні програми за різними спеціальностями (231 – Соціальна робота, 052 – Політологія та 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) для підготовки іноземних студентів на третьому освітньому рівні. Таким чином, передбачена частка іноземців у чисельності аспірантів денної форми навчання становитиме 5%.

В Інституті гуманітарних і соціальних наук функціонують такі наукові школи:

 • Соціальні комунікації та інформаційна діяльність

Засновник і керівник наукової школи – д.т.н., професор Пелещишин А.М. Представниками наукової школи є: д.т.н., доцент Корж Р.О., к.т.н., доцент Сєров Ю.О., к.т.н., доцент Березко О.Л., к.т.н. Тимовчак-Максимець О.Ю., к.т.н., доцент Федушко С.С., к.т.н., Алєксєєва К.А., к.т.н. Марковець О.В., к.т.н. Трач О.Р., к.т.н. Лазурак З.Д., к.т.н. Гумінський Р.В. та ін. Наукову школу засновано у 2010 році і пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки України, в межах якого працює наукова школа, є інформаційні та комунікаційні технології. Сфера наукових інтересів колективу наукової школи є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень із соціальних комунікацій, інформаційної діяльності, інформаційного менеджменту, електронного урядування, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг тощо. З часу заснування наукової школи захищено 1 докторську дисертацію та 9 кандидатських, опубліковано понад 70 наукових публікацій у виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science, здійснено виконання гранту Президента України (керівник – Федушко С.С.). Керівник та представники наукової школи тісно співпрацюють з органами місцевої влади, бібліотеками та архівами. В планах наукового колективу підписання договорів співпраці з державними установами та приватними підприємствами, міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

 • Політичні відносини у національному та глобальному вимірах

Засновник наукової школи – д.істор.н., проф. Гетьманчук М.П., керівник наукової школи – д.політ.н., проф. Турчин Я.Б. Представниками наукової школи є: д.політ.н., проф. Луцишин Г.І., д.політ.н., доцент Бучин М.А., к.політ.н., доц. Дорош Л.О., к.політ.н., доц. Івасечко О.Я., к.політ.н., доц. Демчишак Р.Б., к.філософ.н., доц. Волинець О.О., к.політ.н., доц. Ільницька У.В., к.політ.н., доц. Горбач О.Н., к.політ.н., доц. Кукарцев О.В., к.політ.н., доц. Тишкун Ю.Я. Наукову школу засновано у 1995 році і пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки України, в межах якого працює наукова школа, є Дослідження політичного розвитку суспільства і держави Основні напрями досліджень наукової школи кафедри: політологічні аспекти розвитку держави: внутрішній та зовнішній виміри; проблеми історії та теорії політичної науки, українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства; актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України та інших держав; регіональні студії та проблеми транснаціонального співробітництва; інтеграційні процеси в Європі та світі; сучасні аспекти дипломатичної діяльності та консульської служби. З часу заснування наукової школи захищено 4 докторських дисертації та 24 кандидатських, опубліковано понад 15 наукових публікацій у виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science, здійснено виконання низки наукових проектів, в т.ч. міжнародних, зокрема: Міжнародний проект "State Policy on National Minorities' Rights Protection: Experience of the Visegrad Group Countries" за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду (керівник – проф. Турчин Я.Б.), спільні міжнародні проекти (під егідою МОН України) «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі Президента України (керівники – проф. Турчин Я.Б., проф. Луцишин Я.Б.), індивідуальні гранти на наукове стажування в рамках Нагороди імені Івана Виговського (проф. Турчин Я.Б., доц. Дорош Л.О., доц. Івасечко О.Я., к.політ.н. Лопата М.О.); виконання проєкту «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» напряму Жан Моне у рамках програми ЄС Еразмус+ (керівник проекту – Турчин Я.Б.) та інші.

 • Наукова школа соціальної роботи і соціології

Засновник наукової школи – к.пед.н., магістр соціальної роботи Манітобського університету (Канада) доцент Гайдук Н.М., керівник наукової школи – д.політ.н., проф. Климанська Л.Д.; науковий консультант досліджень у галузі соціальної роботи – доктор філософії у галузі соціальної роботи Бред МакКензі, професор Факультету соціальної роботи Манітобського університету (Канада), доктор honoris causa Національного університету «Львівська політехніка»; науковий консультант у галузі соціології – доктор соціологічних наук, професор кафедри СР Піча В.М. Представниками наукової школи є: д.пед.н., доц. Клос Л.Є., д.пед.н., доц. Тюріна Т.Г., к.соц.н., доц. Савка В.Є., к.пед.н. Ставкова С.Г., к.біол.н., доц. Козак М.Я., к.соц.н., доц. Проскура В.В., к.е.н., доц. Шаповалова Т.В., к.психол.н., доц. Вус В.І., к.пед.н. Дека І.І., к.пед.н. Климус Т.М., к.соц.н. Герус О.І., к.політ.н., доц. Макух О.Є., к.політ.н. Яцишин У.В., Бік О.Я., Герасим Г.З. Наукову школу засновано у 2009 році і пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки України, в межах якого працює наукова школа, є фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. Специфікою формування і діяльності цієї наукової школи є тісна міжнародна кооперація з Манітобським університетом (Канада), що, фактично, і призвело понад двадцять років тому до запровадження в Україні нового перспективного напряму наукових досліджень зі сфери соціології та соціальної роботи. Сьогодні ж число міжнародних партнерів суттєво збільшилося, а до розвитку наукових напрацювань долучаються українські та зарубіжні громадські структури. Участь у проваджені наукової роботи беруть і аспіранти. Саме тут уперше в Україні був ліцензований третій освітній рівень підготовки студентів за спеціальністю «Соціальна робота». З часу заснування наукової школи захищено 3 докторські дисертації та 8 кандидатських, опубліковано 5 наукових публікацій у виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science, здійснено виконання гранту Президента України для молодих вчених (керівник – Проскура В.В.). Представники наукової школи були співорганізаторами: Всеукраїнського суспільного форуму «Екуменічний соціальний тиждень»; VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю професора В. М. Пічі "Соціологія - соціальна робота та соціальне забезпечення - регулювання соціальних проблем", 19.04.2018 – 20.04.2018, Львів. (міжнарод.); ІІ міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров'я "Психічне здоров'я : глобальні виклики ХХІ ст"., 25.10.2018 – 26.10.2018, Київ. (міжнарод., зареєстр. в МОН України); Підготовлено так подано у 2018 р. 2 проектні заявки на участь у освітній програмі Європейського Союзу Jean Monnet в рамках Erasmus+ тощо.

Активною і плідною є співпраця активу наукової школи з науковцями та практиками Канади, США, Норвегії, Австралії, Ізраїлю, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії. Міжнародна ініціатива, реалізована в канадсько-українському проєкті «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.) на базі Національного університету «Львівська політехніка» за підтримки Манітобського університету (керівник проєкту д-р Бред МакКензі) та Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CІDA), стала початком активних та необхідних процесів в українській науці та професійній практиці. Кафедра соціології та соціальної роботи, а також Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» Національного університету «Львівська політехніка», розвивають партнерську співпрацю з американським закладом вищої освіти — Коледжем Фредерик Ком’юнити (англ. Frederick Community College), штат Меріленд, США, починаючи з 2007 року. В межах основного наукового напряму школи налагоджена співпраця Національного університету «Львівська політехніка» та Вюрцбурзького університету ім. Юліуса Максиміліана (Німеччина) у рамках загальної ініціативи Федерального міністерства закордонних справ Німеччини «Східного партнерства» («The Eastern Partnership»), а також проекту Федерального міністерства закордонних справ Німеччини під назвою «Розбудова співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства і Росії» («Ausbau der Zivilgesellschaft in den Ländern er Östlichen Partnerschaft und Russland»). Робочою темою співпраці між українським та німецьким університетами є «Інклюзія людей з інвалідністю» («Inklusion von Menschen mit Behinderung»). Серед найбільш масштабних проєктів у співпраці із польськими колегами є проєкт спрямований на вивчення польського досвіду в галузі терапії залежностей при підтримці Польського Державного агентства розв’язання алкогольних проблем PARPA (директор К. Бжуска) у співпраці із Інститутом психології Академії спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської.

 • Соціально-антропологічні та епістемологічні дослідження змін у сучасних цивілізаційних процесах

Засновник і керівник наукової школи – д.філос.н., професор Петрушенко В.Л., керівник наукової школи – д.філос.н., доц. Карівець І.В. Представниками наукової школи є: д.філос.н., проф. Повторева С.М., к.філос.н., доц. Саноцька Н.Я., к.філос.н, доц. Скалецький М.П., к.філос.н., доц. Кадикало А.М., к.філос.н., доц. Паньків О.В., к.філос.н., доц. Онищук О.В., к.філос.н., доц. Синельнікова М.В., к.філос.н. Чурсінова О.Ю., к.філос.н. Хвойницька Х.М., к.філос.н. Стебельська О.І., Федорів Л.М. Наукову школу засновано у 2005 році і пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки України, в межах якого працює наукова школа, є гуманітарний. Запропонований та виконуваний з 2005 року напрям наукової школи належить до предметного поля сучасної соціально-культурної антропології з елементами досліджень принципів пізнання та отримання знання, що активно розробляється у країнах світу (США, Польща, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Німеччина, Чехія, Литва тощо) та присутня в їхніх університетських навчальних програмах. Представники наукової школи активно запроваджують та популяризують сучасні методологічні проекти: когнітивний підхід, методи дискурс та крос-культурного аналізу, методи міждисциплінарного та трансдисциплінарного підходів.Основні формати роботи школи – організація, проведення та участь у роботі наукових конференцій, круглих столах, публікація результатів досліджень у статтях та монографіях, використання здобутих результатів у навчальних програмах рівня бакалаврів, магістрів та аспірантів. З часу заснування наукової школи захищено 4 докторські дисертацію та 9 кандидатських, опубліковано понад 5 наукових публікацій у виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science. У номінації «Професійно-технічна освіта» за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами» присуджено Державну премії України в галузі освіти 2019 року Гайдук Ніні Михайлівні – кандидатові педагогічних наук (кафедра соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»).

Дослідницьку інфраструктуру Інституту представлено:

 • науково-аналітичним центром політичних досліджень «Вектор» (Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 12-2-10 від 29 квітня 2014 р.), вчені якого здійснюють наукові дослідження з політичних проблем та проблем сучасних міжнародних відносин. Наукові дослідження спрямовані на вивчення громадської думки та проведення моніторингу українських та зарубіжних ЗМІ щодо сучасних політичних проблем та аналізу сучасної політичної ситуації в Україні та світі;
 • офісом громадської дипломатії — структурний підрозділ НАЦ ПД «Вектор». Керівник кандидат політичних наук Сухорольська Ірина Юріївна ресурсом науково-дослідницького практикуму студентів ОП «Соціальна робота»;
 • лабораторією досліджень і розвитку «Здоров’я громади» (складова «Клініка здоров’я громади Львівської політехніки» (Клініка здоров’я громади) (наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 135-1-10 від 20 березня 2019 р.);
 • дослідницькою платформою «Без обмежень» / “No Limits” (на базі Міжнародного центру професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ», наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 248-10 від 30.12.2015 р. на виконання постанови Кабінету міністрів України №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 р.» від 1 серпня 2012 р);
 • щорічними українсько-польськими форумами (з 2015 року), проведених спільно із Вармінсько-Мазурським університетом в м. Ольштині;
 • дослідженням історії, культурної та накової спадщини Національного університету «Львівська політехніка». Керівник дослідницької групи – кандидат історчитних наук Кузьмин Роман Ярославович;
 • «Хроніками політехніки» – проект, що пригадує про відомі та важливі факти з історії університету та розкриватиме її маловідомі чи призабуті сторінки. Керівники проекту – представники кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини;
 • програмою професійного зростання «Забезпечення доступності до можливостей навчання для осіб з інвалідністю у закладі вищої освіти» – для науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • програмою професійного зростання «Інноваційні стратегії, технології і досвід соціальної інклюзії та інклюзивної освіти» – для фахівців соціальної сфери;
 • широкою мережею баз практик для студентів цілої низки спеціальностей «Соціальна робота», «Соціологія», «Соціальне забезпечення», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Музеєзнавство, пам’яткознавство»;
 • науковими кафедральними семінарами, де регулярно відбуваються презентації і обговорення сучасних тенденцій у розвитку галузей знань «Соціальна робота», «Поведінкові науки» та «Міжнародні відносини»).

Інноваційну та виробничу інфраструктуру Інституту представлено:

 • «Клінікою здоров’я громади Львівської політехніки» (Клініка здоров’я громади) (наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» «Про розвиток системи інклюзивних освітніх послуг у Львівській політехніці» №135-1-10, від 20 березня 2019 р.), на базі якої планується проводити практичну підготовку студентів,;
 • «Пораднею з питань залежностей» у складі Клініка здоров’я громади, з відкриттям якої пов’язано надання консультаційних та інформаційних послуг, профілактика залежностей від психоактивних речовин і поведінкових залежностей;
 • «Службою доступності до можливостей навчання «Без обмежень» (Служба доступності «Без обмежень»), що функціонує при Міжнародному центрі професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ» з 2017 р. (наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 43-12 від 14 березня 2017 року «Про створення Служби доступності до можливостей навчання «Без обмежень»);
 • Ветеранською службою (складова Клініка здоров’я громади (наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 135-1-10 від 20 березня 2019 р.);
 • Дорадчим комітетом, що сформували представники державних і громадських організацій, які надають соціальні послуги.

Наукова сфера та міжнародна співпраця

Працівниками інституту подано значну кількість заявок

 1. На здобуття міжнародних наукових грантів:
  • 2016 р. – 1 (на здобуття колективного гранту);
  • 2017 р. – 14 заявок (з них на здобуття колективних грантів – 6);
  • 2017 р. – 14 заявок (з них на здобуття колективних грантів – 6);
  • 2019 р. – 17 заявок (з них на здобуття колективних грантів – 8).
 2. Для участі у міжнародних освітніх програмах:
  • 2017 р. – 23 заявки;
  • 2018 р. – 186 заявок;
  • 2019 рік – 28 заяовк.
 3. На отримання грантів Державного фонду фундаментальних досліджень:
  • 2017 – 3 заявки;
  • 2018 – 4 заявки.

В Інституті виконувалося два гранти Президента (2018 р. – на кафедрі ПМВ, 2019 р. – на кафедрі СКІД), та два спільні міжнародні наукові проекти (кафедра ПМВ – «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі» (2018-2019 рр.), кафедра ІМКС «Музей як простір полілогу домінуючих та альтернативних наративів: від теорії до практики» (2018-2019 рр.).

Кафедра ПМВ виконувала грант «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи та України» (координатор – Турчин Я.Б.) під патронатом Міжнародного Вишеградського фонду (термін реалізації: 20.01.2019–25.07.2019) та Посольства Південної Кореї. Фінансування проекту – 6467 євро.

Інститут є виконавцем проекту «Україна – Норвегія» – «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії та реалізується з боку ІГСН викладачами кафедри соціології та соціальної роботи.

Обсяг надходжень за виконання НДР у 2018 р. становив 280 тис грн., у 2019 р. – 260 тис грн. та 6467 євро.

Працівники інституту працюють над можливістю залучення додаткового позауніверситетського фінансування для розвитку наукової роботи. Так, у 2018 році за програмою «Львів науковий» був дофінансований IV українсько-польський науковий форум (25 тис.грн.).

Викладачі й аспіранти ІГСН брали участь у міжнародних наукових заходах за кордоном, проходили різні види навчання й стажування: у Вармінсько-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща), у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина), в університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), у Саутгемптонському університеті (м. Саутгемптон, Велика Британія), у Манітобському університеті (Канада), в Університеті прикладних наук в Ерфурті (Німеччина), в Українському вільному університеті (Німеччина), Університет Байройта (Німеччина).

Четверо викладачів Інституту (ПМВ – 3, СР – 1) отримали перемогу у конкурсі імені Івана Виговського (Варшава) та двоє викладачів (ПМВ – 1, СР – 1) стипендії імені Лейна Кіркленда для провадження наукових розробок на базі провідних польських університетів.

Викладачі інституту брали участь у гостьових лекціях за кордоном, зокрема у Ягелонському Університеті (Турчин Я.Б.), Вармінсько-Мазурському університеті в м. Ольштина (Турчин Я.Б.), Римському університеті ла Сап'єнца (Вербицька П.В., Гнідик І.І.), Приморському університеті (Вербицька П.В.).

Студентам ІГСН читали лекції та проводили майстер-класи такі іноземні професори та партнери:

 • на кафедрі ПМВ: Тереза Астрамович-Лейк, Вальдемар Томашевський, Мартін Краг, Джеймс Ніксі;
 • на кафедрі філософії: Вілюс Дрансейк, Джуліан Фінк;
 • на кафедрі ІМКС: Лінда Норріс;
 • на кафедрі СР: Лана Берглунд, Торстейн Вік Орхус, Сільє Аакре, Морін Флагерті, Маршал Боткін; Олаф Хуз; Матіас Зімліч; Ганс-Дітер Вілль; Дагмар Лєглер; Ганс-Дітер Вілль; Хельга Тісс;
 • на кафедрі ІМ: Чіка Сайто, Ясуноро Фуджісакі; Александра Краузе-Майтик Лукаш Малій;
 • на кафедрі УМ: Маріс Салейс.

В ІГСН проходили наукове стажування, проводили наукові семінари та воркшопи такі іноземні професори:

 1. Кафедра ПМВ:
  • 2015 р. – Каміл Сігідус, докторант Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування);
  • 2016 р. – Каміл Сігідус (стажування), Кшиштоф Чулборський, доктор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування); Тереза Астрамович-Лейк, професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування);
  • 2017 р. – Катежина Мацієвська-Мєшковська, доктор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування); Тереза Марцінов, доктор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування);
  • 2019 р. – Кордонський Роман, докторант Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (стажування); Тереза Астрамович-Лейк (конференція); Черничко Іштван, професор факультету сучасної філософії і соціальних наук Університету Паннонія (конференція); Кліпа Андрей, доцент Інституту міжнародних студій факультету соціальних наук Карлового університету в м. Прага (конференція); Тереза Сасінська-Клас, професор Інституу журналістики, засобів масової інформації та соціальної комунікації Ягеллонського університету (конференція); Войцех Фабішевський, докторант Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (конференція).
 2. Кафедра СР:
  • 2015р. – Морін Флегерті, доцент кафедри миру і порозуміння Манітобського університету, виконавчий директор Центру українсько-канадських студій (науково-навчальний семінар);
  • 2016 р. – Олаф Хуза, директор Центру спорту та фізичного виховання, уповноважений з питань студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями Університету Вюрцбурга імені Юліуса-Максиміліана, (міжнародний семінар), Маттіас Зімліч, доцент Вюрцбурзького університету (міжнародний семінар); Сьюзен Харді, директор Канадського центру з вивчення проблем неповносправності, м. Оттава (міжнародний семінар);
  • 2017 р. – Морін Флегерті (науково-навчальний семінар); Олаф Хуз (симпозіум); Жозе Педро Феррейра, професор Коїмбрського університету, Президент Європейської Федерації адаптивної фізичної активності (симпозіум); Айя Клявіна, професор Латвійської академії спортивної педагогіки (симпозіум), Петр Мроз, доктор габілітований, керівник відділу філософії культури Ягелонського університету (науковий семінар);
  • 2018 р. – Морін Флагерті (стажування);
  • 2019 р. – Кшиштоф Бжуска, директор Державної агенції вирішення алкогольних проблем у Варшаві (симпозіум), Морін Флагерті (семінар).

В інституту реалізована програма «Запрошеного професора». Так, упродовж осіннього семестру 2019-2020 н.р. магістерськими роботами студентів кафедри ПМВ (60 годин навантаження) керувала проф. Вармінсько-Мазурського університету Т.Астрамович-Лейк (Польща), яка була присутня й на захисті магістерських робіт у грудні 2019 року. Така практика позитивно зарекомендувала себе і буде продовжена у перспективі.

Окрім того, професори іноземних ЗВО здійснюють і спів керівництво науковою роботою аспірантів, зокрема проф. Вармінсько-Мазурського університету Т.Астрамович-Лейк консультує аспірантів кафедри політології та міжнародних відносин і Морін Флегерті, доцент кафедри миру і порозуміння Манітобського університету, виконавчий директор Центру українсько-канадських студій консультує аспірантів кафедри соціології та соціальної роботи.

На постійній основі в інституті проводяться такі науково-практичні конференції: Українсько-польський науковий форум, міжнародна конференція «Інформація. Комунікація. Суспільство», Всеукраїнська наукова конференція «Музеї та культурна спадщина в системі освіти та професійної підготовки», Всеукраїнська наукова конференція «Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем», Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання міжнародних відносин та зовнішньої політики».

Інститут є співорганізатором низки наукових заходів, наприклад: Міжнародного молодіжного наукового форуму «Litteris et Artibus», Екуменічних соціальних тижнів, Всеукраїнського наукового семінару «Інноваційні підходи до музейного наративу», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції» тощо.

Науково-педагогічні працівники Інституту є членами підкомісій Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН (Турчин Я.Б. – 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; Пелещишин А.М. – 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; Вербицька П.В. – 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»; Шаповалова Т.В. – 232 «Соціальне забезпечення»).

З метою активізації наукового потенціалу студентів в інституті працює 3 студентських наукових гуртки: на кафедрі СКІД – гурток «Intelligo» (керівник – Федушко С.С.), на кафедрі ІМКС – «Дискусійний клуб з актуальних проблем історії України» (керівник – Лехнюк Р.О.) та на кафедрі філософії – філософський гурток (керівник – Федорів Л.М.).

Починаючи від 2001/2002 навчального року, кафедра української мови систематично проводить університетський студентський конкурс знавців української мови в межах Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, заснованого в травні 2001 р. Від 2010 року кафедра також проводить щорічно університетський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Студенти ІГСН були переможцями різноманітних всеукраїнських конкурсів, отримувачами премій за особливі наукові здобутки, зокрема:

 • отримувачі обласних премій облдержадміністрації та обласної ради (2017 р. – Олійник Н.В., 2018 р. – Курус І.В., Мущенко Я.О.; 2019 р. – Калинчук Х.В., Устиянович Т.О.);
 • стипендіат стипендії Президента України (2019 р. – Воят Б.І.);
 • стипендіат стипендії Верховної Ради України (2019 р. – Воят Б.І.);
 • стипендіат Стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених (2019 р. – Мущенко Я.О.; Устиянович Т.О.);
 • стипендіат стипендії Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (2016 р. – Іваньо С.М.);
 • переможці всеукраїнських конкурсів студентських НДР:
  • «Нові ідеї. Нові можливості» – Романик В.І. (2018 р.), Мазур К.Я. (2018 р.);
  • Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – Кравців Р.О., Яновська М.Я. (2018 р.); Колос С., Устиянович Т.О. (2019 р.);
  • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з соціології – Дзюник О.В., Матвійко Ю.А. (2018 р.); Яровенко А.С. (2017 р.);
  • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з спеціальності «Соціальна робота» – Джавадян О.О. (2018 р.), Беднарська А.М. (2019 р.);
  • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Філософія, культурологія, політологія, право, соціологія, психологія, менеджмент освіти (англійською, німецькою, французькою мовами)» – Щукіна Р.О. (2018 р.);
  • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» – Воят Б.І., Мущенко Я.О., Олійник Н.В. (2018 р.); Воят Б.І., Олійник Н.В. (2019 р.);
  • ІІІ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» / «Нові ідеї. Нові можливості» – Романик В.І. (2018 р.);
  • «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» – Штепа П.В. (2019 р.);
  • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю з розділу 052 «Політологія» – Копей Ю.Р. (2019 р.); Лапій Б.В. (2019 р.);
  • Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему революції гідності – Романик В.І. (2019 р.);
  • ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології – Курус Ю.І. (2018 р.); Мущенко Я.О. (2019 р.); Олійник Н.В. (2019 р.);
  • ІІІ Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» – Вовк А.Р. (2019 р.); Ваннівська Г.Р. (2019 р.);
  • «SOS – історична пам'ятка» – Гедз Ю.В. (2016 р.).
Оновлено 4 місяці 1 тиждень тому