Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Історія Інституту гуманітарних та соціальних наук

Інститут гуманітарної освіти було створено 06 червня 1992 року наказом ректора Юрія Рудавського, згодом його перейменували в Інститут гуманітарних та соціальних наук. Це був один із перших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки. Першим директором інституту було призначено Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи України, доктора історичних наук, професора Дещинського Леонтія Євгеновича.

В основу створення Інституту гуманітарних і соціальних наук покладено концепцію, за якою інститут є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів і технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює ІГСН, а також загальної підготовки із соціально-гуманітарних дисциплін усіх студентів Львівської політехніки. Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців відповідних напрямів у контексті входження України у світовий освітній простір.

З 2005 року до 2011 року інститут очолював кандидат філологічних наук, доцент Карий Ігор Петрович. У цей період в інституті було створено нову випускову кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, яка здійснює підготовку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях — бакалавр, спеціаліст, магістр, а також підготовку магістрів за спеціальністю «Консолідована інформація».

Для забезпечення поступального розвитку в науковому пошуку особливу увагу приділено як підвищенню наукової кваліфікації викладацького складу (написанню монографій, підготовці та захисту кандидатських і докторських дисертацій), так і вихованню молодих науковців-дослідників із числа студентів та аспірантів.

З 2011 року інститут очолює доктор політичних наук, професор Турчин Ярина Богданівна. Під її керівництвом інститут продовжує плідну роботу з метою розширення напрямів підготовки спеціальностей, за якими ІГСН готує фахівців. Так 2011 року здійснено перший набір за напрямом «Міжнародні відносини» на кафедрі політології та міжнародних відносин, а 2013 року ліцензовано магістратуру з цієї спеціальності. У 2013 році розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Музейна справа» на кафедрі історії України та етнокомунікації. Цього ж року інститут започаткував роботу докторантури за спеціальностями кафедр Іноземних мов та Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Інститут гуманітарних і соціальних наук здійснює підготовку фахівців за такими напрямами:

  • «документознавство та інформаційна діяльність»,
  • «соціологія»,
  • «соціальна робота» на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста й магістра,
  • готує магістрів за спеціальністями «міжнародні відносини» та «консолідована інформація», а також здійснює загальноосвітню підготовку з гуманітарних і соціальних дисциплін для студентів усіх спеціальностей Львівської політехніки.
Оновлено 4 years 5 міс тому