Ознайомча інформація про інститут геодезії

Історія інституту починається з 1945 року. Нині у його складі шість кафедр:

 • геодезії;
 • картографії та геопросторового моделювання;
 • інженерної геодезії;
 • кадастру територій;
 • фотограмметрії та геоінформатики;
 • вищої геодезії і астрономії.

В Інституті геодезії Ви можете здобути вищу освіту за такими спеціальностями та відповідними їм спеціалізаціями:

 • 193 Геодезія та землеустрій
 1. інженерна геодезія
 2. геопросторове моделювання
 3. землеустрій та кадастр
 4. оцінка землі та нерухомого майна
 5. геоінформаційні системи і технології
 6. фотограмметрія та дистанційне зондування
 7. космічна геодезія
 • 103 Науки про Землю
 1. космічний моніторинг Землі
 2. картографія
 3. геотехнічний інженіринг

Освіта здобувається за трьома рівнями вищої освіти:

 1. Бакалавр І (бакалавський) рівень вищої освіти.
 2. Магістр ІІ (магістерський) рівень вищої освіти
 3. Доктор філософії ІІІ (аспіранський) рівень вищої освіти

Фахівці з геодезії виконують широке коло завдань, пов’язаних з вирішенням основної проблеми геодезії — вивчення розмірів і форми Землі; створення державних геодезичних мереж та основи для картографічного і топографічного знімань, геодезичного забезпечення інженерно-пошукових, проектних та різного роду будівельних робіт тощо.

Запровадження спеціалізації «Космічний моніторинг Землі» викликане швидким розвитком методів вирішення різноманітних геодезичних завдань, які ґрунтуються на використанні штучних супутників Землі. Створення методу глобальної позиційної системи (GPS) є визначним досягненням космічної геодезії, яке вносить революційні зміни в геодезичну науку.

Спеціалізація «Геоінформаційні системи і технології» (ГІС) пов’язана з проектуванням, розробленням та експлуатацією ГІС засобами і методами геодезії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування, формування баз та банків даних за допомогою досконалих програмних засобів та комп’ютерної техніки. Фахівці з фотограмметрії та дистанційного зондування мають велике поле діяльності у нашій державі. Їх внесок у фотографування земної поверхні, в складання топографічних планів і карт, у земельний та містобудівний кадастр є дуже вагомим. Стрімкий розвиток комп’ютерних систем і технологій зумовлює їх активне впровадження в усі галузі народного господарства

Під час реформування земельних відносин виникла необхідність підготовки фахівців із землеустрою та кадастру і оцінки землі та нерухомого майна. Спеціалісти цього напряму виконують роботи, пов’язані з роздержавленням та приватизацією земель, інвентаризацією земель, з веденням державного земельного та містобудівного кадастрів, з кадастровим забезпеченням нових видів агроформувань, з реєстрацією землеволодінь. Крім того, вони можуть виконувати на професійному рівні грошову оцінку земель різних категорій, а також грошову експертну оцінку земель несільськогосподарського призначення.

Для спеціалізації «Картографія» випусковою є кафедра картографії та геопросторового моделювання, завданням якої є підготовка фахівців для створення та використання карт на основі геопросторового та картографічного моделювання під час застосування сучасних ГІС-технологій. Сучасне картографування необхідне для підвищення ефективності використання як природних, так і людських ресурсів, відображення складної системи людина — суспільство — середовище. Такі задачі розв’язують за допомогою різних методів моделювання з побудовою багаторівневої універсальної системи картографічних моделей.

В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів, які відповідають вимогам виробництва.

Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерного класу і класу машинної графіки та цифрової обробки зображень.

В інституті на базі астрономічної обсерваторії головного корпусу університету та на базі геодезичної практики в м. Шацьк Волинської області функціонують постійні супутникові станції GPS, які мають міжнародний статус. Інститут має добре обладнані навчальний геодезичний полігон у Бережанах Тернопільської області та геодезичну базу в Шацьку Волинської області, призначені для проведення навчальних практик і наукових досліджень.

Під час практик найкращих студентів залучають до виконання виробничих завдань та науково-дослідної роботи. Кращі студенти, магістри та аспіранти мають змогу навчатися або проходити стажування у престижних вищих навчальних закладах або науково-виробничих установах Швеції, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та інших держав, з якими інститут має угоди про співпрацю. Після навчання в інституті (за будь-якою із вибраних спеціальностей) випускникам пропонується працевлаштування на підприємствах, які належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, астрономо-гравіметричної обсерваторії НАН України, Національного космічного агентства, в обласних, міських та районних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, відомствах та організаціях будівельного профілю тощо.

Дізнатись більше про інститут Ви можете, переглянути презентацію тут.

Оновлено 2 роки тому