Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту геодезії

 

Довідник абітурієнта

Галузь  знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

19 «Архітектура та будівництво»

193    « Геодезія та землеустрій»

інженерна геодезія

 1. Українська мова,
 2. Математика
 3. Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія

геопросторове моделювання

землеустрій та кадастр

оцінка землі та нерухомого майна

геоінформаційні системи і технології

фотограмметрія та дистанційне зондування

космічна геодезія

10 «Природничі науки»

103 «Науки про Землю»

картографія

 1. Українська мова,
 2. Математика
 3. Історія України, Іноземна мова, Біологія, Географія, Фізика, Хімія

космічний моніторинг Землі

Геотехнічний інжиніринг

Обов'язкова наявність сертифікатів. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів

 • 193 Геодезія та землеустрій

Кваліфікація: Бакалавр з геодезії та землеустрою
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень з геодезії та землеустрою та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: геодезія, землеустрій та кадастр, оцінка землі та нерухомого майна, геоінформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування. Студенти напрямку «Геодезія та землеустрій» отримують необхідні знання для геодезичної, фотограмметричної, землевпорядкувальної та геоінформаційцної підготовки. Фахівці з геодезії та землеустрою володіють необхідними знаннями в області топографії, геодезичного та навігаційного приладознавства, кадастру, оцінки нерухомості, аерознімальних робіт, технологіями створення карт і планів для різних сфер виробництва та науки, створюють бази геоданих для різноманітних геоінформаційних систем. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого геодезичного, фотограмметричного та картографічного обладнання і програмного забезпечення, це у першу чергу електронні тахеометри, цифрові нівеліри, цифрові фотограмметричні станції, різноманітні GPS-приймачі. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні польові та камеральні роботи, знайомляться із структурами геодезичних підприємств, набувають навички щодо опрацювання геодезичних вимірів тощо. Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 24 кр., цикл природничо-наукової підготовки — 65 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 151 кр.

Набуті компетентності:

 1. Здатність продемонструвати знання та розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі геодезії та землеустрою.
 2. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області геодезії та землеустрою.
 3. Здатність продемонструвати базові знання принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; землевпорядкування та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування.
 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов.
 5. Здатність продемонструвати базові знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою.
 6. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач, оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації даних.
 7. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
 8. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
 9. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.
 10. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації.
 11. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач геодезії та землеустрою.
 12. Здатність демонструвати розуміння основ охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
 13. Систематичне розуміння базових аспектів та концепцій геодезії та землеустрої.
 14. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою.
 15. Уміння організації власної діяльності для ефективного управління часом.
 16. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей.
 17. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
 18. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах.
 19. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. 
 20. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
 21. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.


Форма навчання: денна, заочна

Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС

Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з геодезії та землеустрою є навчальні та кваліфікаційні навчально—технологічні практики, які проходять в лабораторіях Інституту геодезії, геодезичному полігоні в м. Бережани, навчально-науковому геоінформаційному центрі в смт. Східниця, топографо-геодезичних підприємствах, кадастрових бюро, відомчих установах інженерного профілю.

Керівник освітньої програми, контактна особа:

Проф. д.т.н. Глотов Володимир Миколайович. 
0979341978, 
volodymyr.m.hlotov@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: Професійний профіль — геодезія (інженерна геодезія, космічна геодезія) Виконує геодезичні роботи при будівництві та експлуатації споруд. Проводить комплекс робіт при спеціалізованих маркшейдерських роботах та при гідрологічних вишукуваннях. Виконує геодезичні вимірювання GPS методами та опрацювання даних. Вимірює прискорення вільного падіння та їх градієнти в пунктах фізичної поверхні Землі. Професійний профіль — картографія Проводить роботи зі створення та ведення геопросторових даних, формування національної інфраструктури геопросторових даних. Виконує роботи з проектування та створення за сучасними цифровими технологіями різноманітних карт, включно з топографічними, інвентаризаційними, кадастровими, оперативними тощо. Проводять роботи з розроблення та підготовки до видання атласів. Здійснює веб-картографування. Виконує роботи з проектування та розроблення геоінформаційних систем різного призначення. Професійний профіль — землеустрій та кадастр Виконує реєстрацію земель та веде облік кількості та якості земель. Проводить земельно-кадастрову інвентаризацію земель і зонування території населених пунктів. Проектує межі, роздержавлення і приватизацію земель. Виконує грошову оцінку земель. Здійснює правове та економічне забезпечення кадастрових робіт. Організує та планує землевпорядні роботи. Проводить державний контроль за використанням і охороною земель. Професійний профіль — оцінка землі та нерухомого майна Студенти за професійним спрямуванням «Оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки. В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. Професійний профіль — геоформаційні системи і технології Виконує роботи з проектування та створення геоінформаційних систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Реалізує впровадження та експлуатацію вказаних вище геоінформаційних систем. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі геоінформаційного аналізу. Професійний профіль — фотограмметрія та дистанційне зондування Проектує та реалізує знімальні роботи території з використанням аерознімання, повітряного та наземного лазерного сканування. Виконує комплекс робіт з опрацювання цифрових та фотограмметричних зображень з метою отримання топографічних і тематичних планів та карт для картографії, земельного кадастру, екології та ін. Займається опрацюванням космічних знімків для формування баз даних в тематичному картографуванні. Проводить польові роботи з прив’язки знімків та дешифрування аерокосмічних зображень.

Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття другого (освітньо-професійного та/або освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість проходження навчальних та кваліфікаційних навчально —технологічних практик за кордоном.

 • Землеустрій та кадастр

Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою за спеціалізацією: Землеустрій та кадастр
Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією «Землеустрій та кадастр» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС. в т.ч.: цикл загальної підготовки підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 2. Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів, здійснювати контроль за використання та охороною земель.
 3. Знання нормативно-правової, методичної бази державних кадастрів та землеустрою, оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна.
 4. Знання і розуміння методів і засобів використання геодезичної техніки при виконанні робіт із землеустрою.
 5. Знання і розуміння методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі, охороні та використанні земель.
 6. Розроблення принципів державного управління земельними ресурсами, загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель, упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових.
 7. Використання професійної термінології та форм вираження у сфері кадастру та землеустрою.
 8. Розробка методів прогнозних оцінок для підтримки прийняття рішень на підставі аналізу даних кадастру.
 9. Збирання, зберігання, накопичення, опрацювання, моделювання та аналіз кадастрової та землевпорядної інформації.
 10. Організація та управління земельно-кадастровим виробництвом роботами по оцінці земельних ресурсів та нерухомого майна.
 11.  Аналіз методів геопросторових кадастрових даних для використання в науковій і практичній діяльності. 12. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 12. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 13. датність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя;
 14. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах;
 15.  Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.


Керівник освітньої програми, контактна особа:

К.е.н., доцент кафедри КДТ Музика Наталія Миронівна,
(032)-256-26-31,
nataliia.m.muzyka@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: Виконує роботи з проектування та створення кадастрових систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі аналізу. Проводить наукові дослідження в сфері землеустрою та кадастру, управління територіями. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.

Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).

 • Оцінка землі та нерухомого майна

Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією «Оцінка землі та нерухомого майна» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС. в т.ч.: цикл загальної підготовки підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 2. Здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку ринку нерухомості.
 3. Знання і розуміння правової та методичної основи проведення оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна методів і засобів використання ГІС-технологій при оцінці нерухомості.
 4. Здатність застосовувати на практиці методи аналізу ринку, економіко-планувальне зонування території.
 5. Здатність розраховувати нормативну та експертну грошову оцінку земель використовуючи різні методичні підходи.
 6. Збирання, зберігання, накопичення, опрацювання, моделювання та аналіз інформації. 
 7. Уміння виконувати оцінку цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав.
 8. Уміння планувати та прогнозувати розвиток ринку нерухомості для управлінських цілей.
 9. Використання професійної термінології та форм вираження у сфері оцінка землі та нерухомого майна.
 10. Розробка методів прогнозних оцінок для підтримки прийняття рішень на підставі аналізу даних в сфері оцінки землі та нерухомого майна.
 11. Методи аналізу геопросторових кадастрових даних для використання в оціночній діяльності. 12. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 12. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 13. Здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя;
 14. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах;
 15. 1Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.


Керівник освітньої програми, контактна особа:

К.т.н., доцент кафедри КДТ, Маланчук Марія Cтепанівна,
(032)-256-26-31, 
Mariia.S.Malanchuk@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: Виконує роботи з проектування та створення систем оцінки, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі аналізу. Проводить наукові дослідження в сфері оцінки землі та нерухомого майна, управління територіями. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.

Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).

 • Геоінформаційні системи і технології

Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Геоінформаційні системи і технології з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасного спеціалізованого геоінформаційного програмного забезпечення та устаткування;
 2. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 3. Знання теорій опрацювання матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування для створення та оновлення картографічних матеріалів і підготовки їх до друку;
 4. Володіння методиками збору, аналізу та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики;
 5. Виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою;
 6. Використовувати стандартизовану термінологію та форми вираження у сфері геоінформатики;
 7. Опрацьовувати цифрові зображення в середовищах спеціальних пакетів, програмного забезпечення та ГІС;
 8. Створення та проектування спеціалізованих ГІС для забезпечення їх функціонування в складі інформаційних систем різного призначення та територіального охоплення;
 9. Організація досліджень сучасних методик опрацювання геоданих та оцінки ефективності програмних засобів;
 10. Здатність централізованого збору, зберігання, накопичення , опрацювання та аналізу геопросторових та топографічних даних;
 11. Ведення та адміністрування інформаційного забезпечення топографо-геодезичних, картографічних, землеоціночних робіт та кадастрової документації;
 12. Використання методів аналізу геозображень, їх перетворення і використання в науковій і практичній діяльності;
 13. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 14. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 15. Здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя;
 16. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах;
 17.  Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.


Керівник освітньої програми, контактна особа:

К.т.н., викладач кафедри Фотограмметрії та геоінформатики Заяць Ірина Володимирівна, 
(032)-258-26-16, 
iryna.v.dolynska@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: Виконує роботи з проектування та створення геоінформаційних систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Реалізує впровадження та експлуатацію вказаних вище геоінформаційних систем. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі геоінформаційного аналізу. Проводить наукові дослідження в сфері геоматики, управління територіями та проектування інформаційних систем. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.

Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).

 • Фотограмметрія та дистанційне зондування

Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» зі спеціалізації «Фотограмметрія та дистанційне зондування» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасного спеціалізованого фотограмметричного програмного забезпечення та устаткування;
 2.  Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 3.  Знання теорій опрацювання матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування для створення та оновлення картографічних матеріалів і підготовки їх до друку;
 4.  Володіння методиками збору, аналізу та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі фотограмметрії та дистанційного зондування.
 5.  Виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою;
 6.  Використовувати стандартизовану термінологію та форми вираження у галузі фотограмметрії та дистанційного зондування;
 7.  Опрацьовувати цифрові зображення в середовищах спеціального програмного забезпечення;
 8.  Створення та проектування програмних додатків для забезпечення їх функціонування в складі спеціалізованого фотограмметричного програмного забезпечення;
 9. Організація досліджень сучасних методик опрацювання геоданих та оцінки ефективності програмних засобів;
 10.  Здатність централізованого збору, зберігання, накопичення, опрацювання та аналізу геопросторових та топографічних даних;
 11.  Введення та адміністрування інформаційного забезпечення топографо-геодезичних, картографічних та фотограмметричних робіт;
 12.  Використання методів фотограмметрії для складання топографічних та фронтальних планів об’єктів, а також для вирішення прикладних задач.  здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 13.  Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 14.  Здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя;
 15.  Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах;
 16.  Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Керівник освітньої програми, контактна особа:

К.т.н., викладач кафедри ФГІ Бабушка Андрій Васильович, 
(032)-258-26-16,
andrii.v.babushka@lpnu.ua

Професійні профілі випускників: Виконує проектування аерознімальних робіт, організовує та проводить роботи з аерознімання, лазерного сканування та планово-висотної прив’язки. Аналізує та опрацьовує дані дистанційного зондування. Проектує спеціалізовані додатки для розширення можливостей фотограмметричного програмного забезпечення. Виконує керівництво проектами. Проводить наукові дослідження в сфері фотограмметрії, дистанційного зондування, геоматики та управління територіями. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.

Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).

 • Геопросторове моделювання

Кваліфікація: Магістр з Геодезії та землеустрою за спеціалізацією Геопросторове моделювання
Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Геопросторове моделювання з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.

Набуті компетентності:

 1. Сдатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 2. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою;
 3. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 4. Уміння виконувати геопросторове моделювання для забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища на основі застосування матеріалів космічного знімання;
 5. Уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач геопросторового аналізу та картографічного відображення просторових даних;
 6. Уміння застосовувати знання, що стосуються створення інфраструктури геопросторових даних.
 7. Уміння застосовувати сучасні веб-технології для створення та забезпечення доступу до карт в мережі інтернет;
 8. Уміння використовувати сучасні ГІС для моделювання та створення електронних картографічних моделей;
 9. Здатність ефективно вибирати відповідні засоби і методи для розв’язування завдань в сфері геопросторового моделювання;
 10. Застосовувати знання зі збору, опрацювання та візуалізації графічної й атрибутивної інформації в ГІС, з організації й роботи банків і баз картографічних даних, 3-D моделювання;
 11. Здійснювати математико-статистичне опрацювання результатів науково-прикладної діяльності;
 12. Планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками;
 13. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач з геодезії та землеустрою;
 14. Інтегрувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення професійних задач, використовуючи відомі методи;
 15. Виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою;
 16. Використовувати інформаційні ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу;
 17. Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті;
 18. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;
 19. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 20. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються.
 • Картографія

Тривалість програми: 1,5 роки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Набуті компетентності:

 1. Демонстрація знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі картографії;
 2. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації;
 3. Показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю;
 4. Знання базових понять цифрової картографії;
 5. Знання основних нормативно-правових актів у сфері наук про Землю;
 6. Знання методів та порядку проведення проектування, редагування, складання, оновлення, підготовки до видання та видання карт;
 7. Знання про походження, способи відображення на топографічних і тематичних картах різних топонімів для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з картографії і для їх подальшої виробничої діяльності.
 8. Вміло використовувати інформаційні ресурси при проведенні наукових досліджень, з використанням високих стандартів текстового аналізу;
 9. Використовувати теоретичні та практичні здобутки гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставленої задачі чи дослідження;
 10. Уміння застосовувати картографічний метод дослідження;
 11. Уміння здійснювати моніторинг, спрямований на забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища на основі застосування матеріалів космічного знімання;
 12. Уміння створювати тематичні карти і атласи;
 13. Уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач комплексного інформаційного забезпечення геоінформаційних систем (ГІС) і створення цифрових картографічних матеріалів;
 14. Уміння застосовувати знання по введенню, обробці й виведенню графічної й атрибутивної інформації в ГІС, організації і роботі банків та баз картографічних даних;
 15. Уміння здійснювати художнє проектування карт і атласів різної тематики, застосовувати технічну та художню графіку, кольорову та світлотіньову пластику при проектуванні картографічних творів. — здатність використання різноманітних методів та інформаційних технологій для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;
 16. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються.

Керівник освітньої програми, контактна особа:

Голубінка Юлія Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри КГМ

 • Інженерна геодезія

Тривалість програми 1,5 роки
Кількість кредитів 90 кредитів ЄКТС
Мова навчання Українська

Конкретні механізми визнання попереднього навчання За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти — нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи

Інформація про атестацію (вимоги щодо завершення програми) Захист магістерської кваліфікаційної роботи за темою

Вимоги освітньої програми Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає:

 1. Навчальні дисципліни — 60 кредити ЄКТС;
 2. Практика — 9 кредитів ЄКТС;
 3. Виконання та захист кваліфікаційної роботи — 21 кредит ЄКТС.

Загальний профіль програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру.

Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» зі спеціалізації «Інженерна геодезія» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня.

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням.

Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої;
 2. Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасних геодезичних приладів, супутникових навігаційних систем та їх устаткування.
 3. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов що відносяться до професійної діяльності у сфері геодезії;
 4. Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії;
 5. Інтегрувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення професійних задач геодезії, використовуючи відомі методи;
 6. Здатність формулювати мету і задачі інженерно-геодезичних досліджень, розробляти проекти у галузі будівництва та архітектури;
 7. Здатність використовувати на практиці вміння і навики для організації вишукувальних і проектних робіт у сфері інженерної геодезії;
 8. Здатністю до професійної експлуатації сучасного геодезичного обладнання та метрологічного забезпечення прецизійних приладів;
 9. Уміння моделювати та оптимізувати прикладні задачі геодезії та впроваджувати нові рішення у виробництво;
 10. Здатність до вивчення та моделювання процесів і явищ в області геодезії, геодинаміки, математичної інтерпретації зв’язків у моделях і процесах, визначенню границь застосованих моделей і припущень;
 11. Уміння здійснювати моніторинг природних ресурсів, природокористування, території еколого-техногенного ризику;
 12. Здатність і готовність характеризувати основні функції і права, готувати і застосовувати нормативно-правові акти що відносяться до професійної діяльності у сфері геодезії;
 13. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності;
 14. Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті;
 15. Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;
 16. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, навчатись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержане навчання та професійну діяльність;
 17. Здатність працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію періодів роботи.

Практика/стажування (якщо доречно) Важливим аспектом підготовки магістрів з геодезії та землеустрою є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, топографо-геодезичних підприємствах та відомчих установах інженерного профілю.

Керівник освітньої програми, контактна особа

К.т.н., доц. викладач кафедри ІГД Смірнова Ольга Миколаївна,
(032)-258-23-87,
olha.m.smirnova@lpnu.ua

Професійні профілі випускників Магістр з геодезії та землеустрою спеціалізації «Інженерна геодезія» може займати такі посади: науковий співробітник, інженер-проектувальник , інженер-дослідник в галузі геодезії та землеустрою, викладач, асистент вищого навчального закладу, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, фахівець з геодезії на топографо-геодезичних підприємствах, фахівець з інженерної геодезії на будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях.

 • «Геотехнічний інжиніринг»

Тривалість програми 1,5 роки
Кількість кредитів 90 кредитів ЄКТС

Загальний профіль програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з геофізики, геології, геодезії, картографії, геодинаміки, метеорології і кліматології та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру.

Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 103 «Науки про Землю» зі спеціалізації «Геотехнічний інжиніринг» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня.

Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням.

Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в області наук про Землю;
 2. Здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації;
 3. — показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю;
 4. Знання базових понять в області геотехнічного інжинірингу;
 5. Застосування знань і розумінь
 6. Здатність використовувати на практиці вміння і навики для організації вишукувальних і проектних робіт у сфері геотехнічного інжинірингу;
 7. Здатність до вивчення та моделювання процесів і явищ які відбуваються у середині та на поверхні Землі для математичної інтерпретації зв’язків у моделях і процесах, визначенню границь застосованих моделей і припущень;
 8. Уміння застосовувати геотехнічні, геологічні та геофізичні методи вишукування для визначення умов геологічного середовища і механічних властивостей ґрунтів та скельних порід;
 9. Уміння здійснювати геодезичний та еколого-техногенний моніторинг, спрямований на оцінку ризиків пов’язаних зі стабільності ґрунтів природніх схилів і техногенних родовищ корисних копалин;
 10. Уміння застосовувати знання наук про Землю для здійснення геотехнічного контролю будівництва будівель, різного роду інженерних споруд та прилеглих територій;
 11. Знання основних нормативно-правових актів у сфері наук про Землю;
 12. Уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач геотехнічного інжинірингу (геологічне картографування, визначення властивостей ґрунтів, розрахунок навантажень на фундаменти та т.ін).
 13. Уміння використовувати та застосовувати базові навики прийняття рішень у області техніки і технологій.
 14. Знання методів моніторингу геодинамічних процесів і явищ для комплексного фізичного і математичного моделювання взаємодії будівель і споруд з геологічним середовищем, проведення наукових досліджень і надання експертних висновків.
 15. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення поставлених фахових завдань;
 16. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;
 17. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються;
 18. Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, навчатись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержане навчання та професійну діяльність.

Практика/стажування (якщо доречно). Важливим аспектом підготовки магістрів з наук про Землю є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, будівельних і інжинірингових компаніях та відомчих установах інженерного профілю.

Керівник освітньої програми, контактна особа

к.т.н., доц. викладач кафедри ІГД Смірнова Ольга Миколаївна,
(032)-258-23-87,
olha.m.smirnova@lpnu.ua

Професійні профілі випускників Магістр з наук про Землю спеціалізації «Геотехнічний інжиніринг» може займати такі посади: науковий співробітник, інженер-проектувальник , інженер-дослідник в галузі інжинірингу, викладач, асистент вищого навчального закладу, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, фахівець з геотехнічного інжинірингу на будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях.

 • Магістр з наук про Землю за спеціалізацією космічний моніторинг Землі

Тривалість програми 1,5 роки
Кількість кредитів 90 кредитів ЄКТС

Характеристика освітньої програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з геофізики, геології, геодезії, картографії, геодинаміки, метеорології і кліматології та орієнтує на актуальні спеціаліза¬ції, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Мета програми полягає у наданні теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 103 «Науки про Землю» зі спеціалізації «Космічний моніторинг Землі» та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

Фахівці з наук про Землю здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі природничих наук або у процесі навчання, що передбачає застосування отриманих теоретичних і практичних знань, відповідних фахових методів, технологій та систем та володіють необхідними знаннями в області геодезичного, супутникового та навігаційного приладознавства, створюють бази геоданих для різноманітних геоінформаційних систем.

Лабораторні заняття проводяться із використанням сучасного геодезичного та картографічного обладнання і відповідного програмного забезпечення.

У період дослідницької практики студенти виконують польові роботи згідно обраної спеціалізації, набувають навички щодо опрацювання геодезичних вимірів, знайомляться із структурами геодезичних підприємств, набирають практичний матеріал для виконання магістерської кваліфікаційної роботи, тощо.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 6 кредитів, цикл професійної підготовки — 84 кредитів.

Набуті компетентності:

 1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін.
 2. Базові знання у сфері геофізики, супутникової геодезії, картографії, геодинаміки та метеорології необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін.
 3. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з геофізичною, геодезичною, картографічною та метеорологічною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання.
 4. Уміння виконувати аналіз та прогнозування досліджуваних явищ та процесів.
 5. Уміння за допомогою сучасних комп’ютерних технологій створювати цифрові геопросторові моделі.
 6. Уміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення.
 7.  Уміння складати загальну технологічну схему опрацювання даних космічного моніторингу Землі.
 8. Здатність підготувати необхідну документацію та заявки на отримання патенту та авторських свідоцтв.
 9. Здатність формулювати задачі та будувати інформаційні моделі процесів опрацювання отриманих практичних даних.
 10. Здатність формулювати мету і задачі моніторингових досліджень, проектувати базові моделі типових стаціонарних досліджень у становленні космічного моніторингу.
 11. Здатність проводити космічний моніторинг конкретних об’єктів на основі бази даних активних перманентних станцій спостережень.
 12. Здатність створювати необхідні моделі даних та розробляти специфікації на інформацію.
 13. Здатність проектувати бази геопросторових даних космічного моніторингу на основі уніфікованої моделі.
 14. Здатність використовувати технічні прийоми вводу та редагування просторових даних.
 15. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання поставлених задач спеціальності.

Керівник освітньої програми, контактна особа

Доцент, к.ф.-м.н., Янків-Вітковська Любов Миколаївна,
тел. 0677008528,
luba_y@ukr.ne

Професійні профілі випускників Виконання атмосферних досліджень; вивчення гравітаційного поля Землі та його варіацій з часом; визначення та моделювання геодинамічних явищ; визначення топографічної поверхні Світового океану; впровадження сучасних геоінформаційних технологій на основі опрацювання матеріалів дистанційного зондування; створення систем геодезичного та геотехнічного моніторингу довкілля.

Професійні права Робота на посадах:

 1. Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища,
 2. Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу,
 3. Начальник геодезичної, топографічної партії,
 4. Начальник топографо-геодезичної експедиції,
 5. Геодезист.
 • Космічна геодезія

Тривалість програми 1,5 роки
Кількість кредитів 90 кредитів ЄКТС

Характеристика освітньої програми Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Космічна геодезія з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС. в т.ч.: цикл загальної підготовки підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.

Набуті компетентності:

 1. Визначати просторове положення точок за допомогою супутникових навігаційних систем;
 2. Представляти отримані геодезичні виміри у різних системах координат;
 3. Знати будову і функціонування GPS, методи GPS спостережень, трансформацію координат пунктів.
 4. Формулювати мету і задачі з визначення просторового положення пунктів;
 5. Розробляти технічне завдання на розробку системи GNSS мереж;
 6. Створювати необхідні моделі даних;
 7. Розробляти специфікації на інформацію.
 8. Здатність використовувати теоретичні знання для оволодіння основами теорії космічної геодезії;
 9. Здатність використовувати професійні знання при визначеннях основних параметрів Землі;
 10. Здатність використовувати теоретичні знання для дистанційного зондування Землі.

Керівник освітньої програми, контактна особа

К.т.н., доцент кафедри Вищої геодезії та астрономії Паляниця Богдан Борисович,
(032)-258-27-04,
pal-bb@ukr.net

Професійні профілі випускників Виконання атмосферних досліджень; вивчення гравітаційного поля Землі та його варіацій з часом; визначення та моделювання геодинамічних явищ; визначення топографічної поверхні Світового океану; впровадження сучасних геоінформаційних технологій на основі опрацювання матеріалів дистанційного зондування; створення систем геодезичного та геотехнічного моніторингу довкілля.

Професійні права Розробка та впровадження програмного забезпечення для опрацювання супутникових даних; врівноваження геодезичних мереж спеціальними пакетами програм; діяльність у сфері вищої освіти з підготовки фахівців.

Оновлено 1 рік 7 місяців тому