Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Ознайомча інформація про інститут енергетики та систем керування

Одержання, перетворення й ощадне використання енергії та керування її потоками є вкрай необхідним для забезпечення життєдіяльності та розвитку людини і суспільства загалом. Без енергетики неможливе існування сучасного технократичного суспільства. Від неї залежить національна безпека і саме іс­нування держави.

Енергетика складається з теплоенергетики та електро­енергетики. Перша забезпечує теплом виробництво та побут, і є однією з ланок перетворення енергії палива на електричну енер­гію, зручну для пересилання, розподілу, використання і перетво­рення на інші форми енергії. Електроенергетика великою мірою визначає науково-технічний та соціально-економічний потенціал країни. Електрика була, є і залишатиметься матеріальною осно­вою прогресивного розвитку цивілізації. Без електрики неможли­во уявити сьогодення і майбутнє людства.

Електричну енергію виробляють генератори теплових, гідро-, атомних та інших типів електростанцій. Дві третини ви­роб­леної електроенергії перетворюють на механічну електро­двигуни, які становлять основу автоматизованого електропри­вода та електромеханотронних систем.

Виробництво генераторів, трансформаторів, електричних дви­гунів, апаратів тощо забезпечує індустрія електрома­шино­будування.

Величезними потоками енергії, її ефективним використанням, установками, які її продукують та перетворюють неможливо керувати вручну без застосування автоматизованих систем та комп′ютерно інтегрованих технологій.

Кафедри Інституту енергетики та систем керування го­тують спеціалістів для роботи на цих важливих напрямах со­ціально-економічної сфери.

Підготовка з енергетики у Львівській політехніці розпо­ча­лась ще 1891 р. на механічному факультеті. Від серпня 1944 р., після відновлення діяльності Львівського політехнічного інсти­туту, електричні спеціальності були зосереджені на електро­тех­нічному факультеті, що став згодом базою для радіотехнічного, теплотехнічного, електромеханічного та електроенергетичного факультетів.

Висока кваліфікація фахівців забезпечується якісною підго­товкою: фундаментальною (комплекс дисциплін з математики, фізи­ки, обчислювальної техніки та програмування), професійно орієнто­ваною (теоретичні основи електротехніки, прикладне програм­не забезпечення, теорія автоматичного керування) та фаховою (елек­тричні машини, електричний привод, електричні станції, елек­трич­ні системи та мережі, електропостачальні системи, мікро­процесорні системи керування тощо).

Інститут енергетики та систем керування об’єднує п'ять кафедр: електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем; теоретичної та загальної електротехніки; електроенергетики та систем управління; теплотехніки, теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій; автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. На кафедрах інституту працює 29 докторів наук, професорів та понад 110 доцентів, кандидатів наук.

Інститут має 29 навчально-наукових лабораторій, у ньому відкрито навчально-наукові центри фірм “Інтер-Електро­комп­лект” та “Шнайдер-Електрик, РЕА”, АВВ, Siemens. До послуг студентів – сучасні персональні комп’ютери. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення теплоенергетики, електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування та комп’ютерно-ін­тегро­ваних систем. Кращі студентські роботи завойовують при­зові місця на конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати впроваджуються у виробництво та в навчальний процес. Студенти інституту щорічно стають стипендіатами стипендії Президента України, Верховної Ради України, Обласної держав­ної адміністрації, ВАТ "Львівобленерго", НАЕК "Енергоатом", Фонду Віктора Пінчука.

В інституті реалізовано інтегроване навчання в Кооперації університетів Центральної і Східної Європи (Україна, Німеччина, Польща, Естонія, Литва) в рамках програми Євросоюзу Еразмус+, за якою декілька студентів щорічно отримують міжнародну стипендію, а також протягом року навчаються в Університеті прикладних наук (Гіссен, Німеччина). Після успішного закінчення навчання студенти одержують два дипломи – український і німецький.

У комп’ютерних класах інституту студенти навчаються ви­користовувати сучасну обчислювальну техніку для дослід­ження та проектування електромеханічних пристроїв та систем, систем електропостачання та пересилання енергії, систем автоматизації технологічних процесів. З 2006/2007 н.р. вперше в Університеті інститут запровадив практику викладання факультативних дисциплін з актуальних виробничих проблем провідними фахівцями електроенер­гетич­них підприємств та організацій м. Львова.

Кожна кафедра інституту через аспірантуру готує спе­ціаліс­тів вищої кваліфікації.

Освоєння сучасних комп’ютерних технологій, економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу, глибокі знання з іноземних мов, а також класична університетська гуманітарна підготовка дають змогу випускникам інституту стати фахівцями, які здатні працювати в державних і комерційних промислових підприємствах, в електроенергетичних та теплоенергетичних компаніях, житлово-комунальному господарстві, нетрадиційній енергетиці, транспорті, а також представництвах іноземних електротехнічних фірм.

Інститут готує фахівців, які забезпечують розвиток суспільст­ва і впровадження сучасних технологій. У наших випускників немає проблем з працевлаштуванням – у західному регіоні (і на­віть у Львові) бракує спеціалістів з великої та промислової тепло­енергетики, з проектування електроенергетичних та електро­поста­чальних систем, з виробництва, пересилання, розподілу та використання електричної енергії, комп′ютерного керування техно­логічними процесами, з обліку, раціонального використання та заощадження енерго- і матеріальних ресурсів, з ремонту та експлуатації електроенергетичного господарства, проектування та виробництва електричних машин для засобів автоматизації та електропобутової техніки, маркетингу в енерговиробництві, з обслуговування та продажу електропобутової техніки.

Студенти Інституту енергетики та систем керування здобувають вищу освіту у галузях електричної інженерії та автоматизації і приладобудування за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Спеціальності (ОКР "Бакалавр"):

 • 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з);
 • 143 – атомна енергетика (д);
 • 144 – теплоенергетика (д, з);
 • 151 – автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (д, з).

Спеціальності та спеціалізації (ОКР "Магістр")

 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (д, з):
  • електричні станції;
  • електричні системи і мережі;
  • електротехнічні системи електроспоживання (за видами);
  • системи управління виробництвом та розподілом електроенергії;
  • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
  • електричні машини і апарати (лише д);
  • енергетичний менеджмент;
 • теплоенергетика (д, з):
  • теплові електричні станції (д, з);
  • теплоенергетика (д, з);
 • автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології (д, з):
  • автоматизоване управління технологічними процесами (д, з).

Терміни підготовки

 • бакалавр — 4 роки (д, з);
 • магістр — 1,5 роки (д, з).

Спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших в Україні. Фахівців цієї спеціальності готує висококваліфікований професорсько-викла­дацький колектив п'яти кафедр: “Елек­трич­ні станції”, “Електричні системи та мережі”, “Електропос­та­чан­ня промислових підприємств міст і сільського господарства”, "Електричних машин і апаратів", "Електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем".

За чотири роки навчання студенти здобувають базову ви­щу освіту та отримують диплом бакалавра, а під час подальшого навчання у Львівській політехніці – повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста або магістра за вибраною спеціалізацією.

Навчальний план спеціальності складений таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку з обраної спеціальності, а також обчислювальної техніки, програмування і використання пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування та моделювання електротехнічних систем. Важливими напрямками підготовки фахівців є вивчення принципів генерації, розподілу та раціонального споживання електроенергії, ознайомлення з сучасними енергозберігаючими технологіями і устаткуванням. Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі електротехніки та електромеханіки, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки. Вони опановують сучасні підходи щодо діагностики і керування складними електротехнічними системами та робототехнічними комплексами на основі програмно-апаратних засобів.

Випускники за даною спеціальністю вміють проектувати, досліджувати, експлуатувати і налагоджувати системи генерування та транспортування електроенергії, електромеханічні системи виробничих механізмів, автоматизовані та комп`ютеризовані комплекси електротехнічних систем, системи керування електротранспортом та електромобілями, установки виробництва енергії з альтернативних та відновлюваних джерел.

Спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спрямована на розроблення і експлуатацію автоматизованих систем керування технологічними процесами та комп'ютерно-інтегрованих технологій, які сьогодні є основою будь-якого сучасного виробництва.

Високий рівень фахової підготовки студентів за напрямом “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” забезпечується високим освітнім та науковим рівнем викладачів кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, логічною послідовністю викладання дисциплін, оснащенням лабораторій кафедри сучасними засобами автоматизації вітчизняних та світових виробників, зокрема мікропроцесорною та комп’ютерною технікою, контрольно-вимірювальними приладами, програмовано-логічними контролерами провідних світових фірм.

Випускники кафедри працюють на підприємствах різних галузей промисловості та господарства, де займаються:

 • розробкою, проектуванням, впровадженням та експлуатацією автоматизованих систем керування технологічними процесами на базі комп’ютерної техніки і мікропроцесорів;
 • розробкою алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування та спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв;
 • створенням систем керування виробництвом в цілому, в тому числі організацією виробничого менеджменту;
 • створенням та керуванням масивами техніко-економічної інформації з метою оптимізації управління виробництвом за сучасними економічними критеріями;
 • розробкою нових приладів для контролю за технологічними процесами та довкіллям з метою покращення екологічної ситуації.

Спеціальність “Теплоенергетика”

В рамках цієї спеціальності студенти вивчають фізико-математичні, загальнотехнічні, економічні та гуманітарні дисципліни, а також теоретичні основи енергетики, конструкції енергообладнання, технологічні схеми, їх застосування.

Без якісного науково-технічного супроводу розвиток енергетики неможливий. Для підтримання безперервного технічного прогресу необхідне як проведення фундаментальних досліджень, які виконуються академічними закладами, так і роботи прикладного характеру, що виконуються галузевою наукою. Основні функції при цьому наступні:

 • розробка принципово нових технологій і технологічного обладнання для подальшого впровадження на об’єктах енергетики;
 • випереджаюча розробка нових технічних рішень з удосконалення технологічних процесів, обладнання, режимів експлуатації та систем технічного обслуговування;
 • виконання ролі ланки, що пов’язує розробника та виробника обладнання, а також між розробниками нових технологічних напрямів експлуатації обладнання та персоналом, що його експлуатує;
 • накопичення інформації про результати і умови експлуатації обладнання, умов його безпечної роботи, узагальнення накопиченого досвіду і доведення його до персоналу шляхом створення нормативних документів для забезпечення безпечної експлуатації обладнання;
 • накопичення та аналіз технічних пропозицій, спрямованих на удосконалення технологій, пов’язаних с виробництвом електричної та теплової енергії, підвищенням маневреності енергетичного обладнання, покращенням ефективності його роботи, захистом оточуючого середовища, обґрунтуванням можливості та шляхів їх реалізації.

Випускники напряму набувають кваліфікації теплоенергетиків широкого профілю. Можуть працювати у різних сферах виробництва та застосування теплової енергії або продовжити навчання за конкретною спеціальністю.

Спеціальність “Атомна енергетика”

Атомна енергетика – високотехнологічна, провідна галузь енергетики, що займається промисловим перетворенням ядерної енергії у електричну енергію. На сьогодні ядерна енергетика залишається важливою і невід’ємною частиною світового енергетичного комплексу та продовжує свій стрімкий розвиток.

До фахівців цієї галузі ставляться високі вимоги, тому вони повинні мати відповідні знання і навички для успішної інженерної, організаційно-управлінської, консультативної та виробничої діяльності на енергогенеруючих об’єктах атомних електростанцій.

Спеціальність “Атомна енергетика” пов'язана із вивченням принципів одержання, передачі і економного постачання електроенергії на АЕС. На цій спеціальності вивчаються фізико-математичні, загально-технічні, економічні та гуманітарні дисципліни, а також основні схеми атомних електростанцій, конструкції реакторного, турбінно-деаераторного та енергетичного обладнання АЕС.

Фахівці спеціальності "Атомна енергетика" мають широку й різнобічну підготовку та набувають спеціальні знання про потужні атомні електростанції, зокрема, про методи, технології та пристрої для забезпечення надійної, екологічної та економної роботи АЕС, оптимізації технологічного процесу АЕС, способи удосконалення, модернізації та реконструкції існуючих електростанцій. Вони здатні застосовувати ці знання і навички під час безпосередньої експлуатації устаткування АЕС.

У світі потреба у фахівцях з атомної енергетики постійно зростатиме з огляду на будівництво нових потужних енергоблоків. Високий рівень кваліфікації персоналу АЕС є однією із складових, які забезпечують ефективну їх роботу за умови виконання вимог безпечної експлуатації.

Детальніше про спеціальності інституту у приєднаному файлі.

Оновлено 2 years 2 міс тому