Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Телекомунікації та радіотехніка

9.172.00 Телекомунікації та радіотехніка
Qualification awarded : Доктор філософії за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка"
Entry year: 2017
Program duration: 4 роки, з яких 2 роки – освітня складова
Number of credits: 60 кредитів ЄКТС освітньої складової
Level of qualification according to the National Qualification Framework and the European Qualifications Framework: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Field(s) of study: Електроніка та телекомунікації
Specific admission requirements: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Specific arrangements for recognition of prior learning: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Qualification requirements and regulations, including graduation requirements: Повне виконання навчальної програми, індивідуального навчального плану та захист дисертаційної роботи.
Characteristics of the educational program:
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання оригінальних наукових досліджень у галузі Електроніки та телекомунікацій за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка, що направлені на отримання нових наукових знань, підготовки та захисту дисертації, подальшої професійно-наукової діяльності. Наукова складова освітньо-наукової програми визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.
Gained competence:
- здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі телекомунікацій та радіотехніки, включаючи методики проведення експериментів, збору та оброблення даних, методи та засоби моделювання;
- знання прикладних технологій телекомунікаційних та радіотехнічних систем, рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх розширення та поглиблення;
- здатність продемонструвати знання основ економіки та управління науково-дослідними проектами;
- здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси;
- здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у даній області;
- здатність застосовувати знання і навички для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі та створені методи;
- здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в телекомунікаційних системах;
- уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення наукових завдань із спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
- уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.
- здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових;
- здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі індивідуальних досліджень, а також використати (та визнати) результати інших членів наукової групи;
- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
- здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи;
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову ділову комунікацію українською мовою та іноземною (англійською) мовою на достатньому професійному рівні;
- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Mode of study: денна
Academic mobility: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Work placement(s): Педадогічний практикум
Programme director: д.т.н., професор Климаш Михайло Миколайович
Occupational profiles of graduates: Робочі місця у державних та приватних вищих навчальних закладах, наукових і науково-дослідних установах на посадах викладачів та дослідників, на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності на керівних посадах.
Access to further studies: Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Other program features: Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова та викладацька кар'єра.
Institute: Відділ докторантури та аспірантури