Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Екологія

9.101.00 Екологія
Qualification awarded : Доктор філософії з галузі Природничі науки за спеціальністю "Екологія"
Entry year: 2017
Program duration: 4 роки, з яких - 2 роки освітня складова
Number of credits: 60 кредитів ЄКТС
Level of qualification according to the National Qualification Framework and the European Qualifications Framework: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК-ЄПВО
Field(s) of study: Природничі науки
Specific admission requirements: - Іспит з іноземної мови; - іспит зі спеціальності "Екологія"
Specific arrangements for recognition of prior learning: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Qualification requirements and regulations, including graduation requirements: Підсумкова державна атестація включає виконання освітньої і наукової складової програми та захист дисертаційної роботи.
Characteristics of the educational program:
Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах екології та результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази екології з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку екології, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Gained competence:
• Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей.
• Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.
• Здатність організовувати педагогічну роботу на основі особистісно орієнтованого підходу, формувати зміст виховання, спираючись на варіативність, гнучкість форм і методів виховання, діагностування та розвивати творчі здібності особистості.
• Демонструвати наукові погляди при оцінці впливу на живі системи та біологічне різноманіття біотичних та абіотичних факторів локального та глобального походження.
• Уміння здійснювати обробку результатів моніторингу, дослідження та аналіз залежностей, побудову прогнозів.
• Уміння інтегрувати існуючі методики та методи досліджень в сфері поводження і утилізації твердих відходів споживання та виробництва.
• Знати порядок проведення екологічного контролю, аудиту та паспортизації природних і техногенних об’єктів.
• Здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
• Уміння обрати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети програм) для аналітичного, графічного, чисельного розв’язання математичних задач, які є моделями явищ і процесів в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах.
• Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.
• Уміння творчо та обґрунтовано готувати навчально-методичні матеріали, організовувати організаційно-педагогічну і логічну структуру лекційних, лабораторних та практичних завдань.
• Розрізняти особливості різних форм академічного спілкування, організувати та вести дискусію, виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
• Уміти розробити алгоритм розв’язання науково-прикладної задачі та ініціювати оригінальний дослідницько-інноваційний технологічний проект, який має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових чи безпекових проблем.
• Уміння описати закономірності надходження, розподіл та міграцію техногенних полютантів у конкретних екосистемах.
• Вміння розробити заходи зниження негативного впливу планованого об’єкту на стан довкілля та здоров’я населення, які необхідно враховувати при оцінці наслідків впливу.
• Вміння використовувати законодавчі акти в сфері екологічного контролю та аудиту, що регулюють екологічну політику на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях.
Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі у внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.
Mode of study: денна
Academic mobility: Заохочується
Work placement(s): Педагогічний практикум
Programme director: Сабадаш Віра Василівна (vira.v.sabadash@lpnu.ua, +380972134381)
Occupational profiles of graduates: Об'єктами діяльності здобувача за спеціалізацією «Екологія» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Access to further studies: Докторантські наукові програми четвертого рівня вищої освіти для здобуття ступеню - доктор наук
Other program features: Захист дисертаційної роботи може здійснюватися українською та англійською мовами
Institute: Відділ докторантури та аспірантури