Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Lviv Polytechnic / University unit directory

Reset
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z О П Т
Unit title Unit head Address Phone number
Kolomyya Polytechnic College
Director: Andrii Liashenyk

20 Chekhov str., Kolomyya, Iano-Frankivsk region

(034) 332-08-05
Khmelnytsk Polytechnic College
Directory: Vadym Ovarchyk

10 Zarichanska Str., Khmelnytskyi

(038) 263-05-05