Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інтелектуальна власність

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.M.10
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Механіка та автоматизація машинобудування
Лектор: к.т.н., старший викладач Гурський В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Знати: значення, сутність та об’єкти інтелектуальної власності; види промислової власності; структуру системи інтелектуальної власності; способи охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності.
• Вміти: окреслити фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності; орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях, відображених у законодавстві України та у міжнародних конвенціях інтелектуальної власності; створювати об’єкти промислової власності; визначати об’єкти інтелектуальної власності; працювати з джерелами та базами даних об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за її межами, в тому числі з використанням інтернет-ресурсів; володіти засобами захисту права інтелектуальної власності в Україні; застосовувати набуті знання з інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Попередні: фахові дисципліни спеціальності.
• Супутні: Економіка і управління підприємством.
Короткий зміст навчальної програми:
Поняття права інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності. Об’єкти промислової власності. Патентна інформація, документація та дослідження. Ліцензування об’єктів промислової власності.
Рекомендована література:
1. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. — К.: «Інст. інтел. власності і права», 2005. — 112с.
2. Назаренко І.І. Інтелектуальна власність: конспект лекцій для студ., які навчаються за напрямом підготов. 6.010104 Професійна освіта / І. І. Назаренко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : [КНУБА], 2010. — 84 с.: рис., табл.
3. http://www. ukrpatent. org/ua/.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (30 %, виконання та захист контрольної роботи).
• Підсумковий контроль (70 %, залік).