Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Адитивні технології в ливарному виробництві

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.20
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Прикладне матеріалознавство та обробка матеріалів
Лектор: А.М. Тростянчин, доцент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Знання класифікації адитивних технологій, загальних відомостей про їх основні види та перспективи розвитку.
2. Розуміння переваг та недоліків різних видів адитивних технологій, а також можливостей їх використання в ливарному виробництві.
3. Знання сучасного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів в галузі ливарного виробництва.
4. Знання особливостей отримання металевих виробів з використанням технологій швидкого прототипування.
5. Знання матеріалів, які використовуються в адитивних технологіях, та методів їх отримання.
6. Здатність створити цифрову модель ливарної оснастки для її виготовлення методом 3D друку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Попередні навчальні дисципліни:
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Основи автоматизованого проектування
Теоретичні основи ливарного виробництва
Технологія ливарної форми
Комп’ютерні технології в ливарному виробництві

Супутні дисципліни:
Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії
Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів
Короткий зміст навчальної програми:
Дисципліна «Адитивні технології в ливарному виробництві» знайомить студентів з сучасними безвідходними технологіями отримання виробів за даними цифрової моделі (3D-, CAD-моделі) методами пошарового додавання матеріалу, їх класифікацією, особливостями застосування, тенденціями розвитку та можливостями використання в ливарному виробництві. Вивчаючи дисципліну студенти набувають практичних навиків створення цифрових моделей для швидкого прототипування (3D друку) з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, ознайомлюють з особливостями застосування адитивних технологій для створення ливарної оснастки для стоматологічного, ювелірного та ортопедичного лиття.
Рекомендована література:
1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с.
2. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер. – 2004. – 560 с.
3. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с.
4. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с.
5. Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design (Fourth Edition). – Elsevier Science & Technology. 2011. – 646 p.
6. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / [Дусанюк Ж. П.,Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2009. –199 с.
7. Інженерна графіка. Комп’ютерна графіка. Михайленко В.Є. - Київ, Каравела, 2002. – 330 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (50%).
Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50%).