Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Роль релігії у сучасному суспільстві

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.M.11
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Філософія
Лектор: к.філос.н., доцент Кадикало А.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Завдання вивчення дисципліни:
надання студентам об’єктивної та сучасної інформації в галузі досліджень виникнення та функціонування релігії як особливої форми світосприйняття; продемонструвати студентам актуальність досліджень впливу релігії на історію, соціум та людину
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
- психічні, соціальні та історичні причини виникнення релігії;
- відмінності між різними релігійними переконаннями та їх вплив на сучасну політику та соціальні процеси;
- про конфесійну ситуацію в Україні на початку ХХІ століття та можливі шляхи вирішення релігійних конфліктів.
вміти:
- порівнювати чинники, що визначають характер і функціонування різних типів релігії;
- аналізувати вплив релігійних факторів на соціальну картину тих чи інших націй, етносів, країн
- формувати навички, що вможливлюють практичне розв’язання релігійних конфліктів на основі конституційно-правових норм, свободи совісті;
- розрізняти політичні та релігійні причини, що формують сучасну релігійну картину світу та впливають на міжнародну політику;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Пререквізіт: історія світової та української культури, політологія.
- Кореквізіт: філософія.
Короткий зміст навчальної програми:
Проблеми духовності сучасного суспільства. Релігія як культурно-освітнє явище:інформаційний вимір. Чи можна вважати сучасними найавторитетніші релігії нашого часу? Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Релігія та релігійна свідомість: нові прояви і тенденції.
Рекомендована література:
1. Кадикало А.М. Становище релігії в сучасному суспільстві, її внутрішній та зовнішній стани. Конспект лекції. – Львів, 2013.
2. Карівець І.В., Кадикало А.М. Функціонування і розвиток релігії та релігійної свідомості: нові тенденції. Конспект лекції. – Львів, 2014.
3. Релігієзнавство. Навч. посібник / За ред. І.М. Сурмай.- Львів, 2004
4. Черній А.М. Релігієзнавство. Посібник. – Київ, 2003.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, контрольна робота.
- Заліковий контроль (60%).