Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.2
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Прикладне матеріалознавство та обробка матеріалів
Лектор: І.М. Зінь, професор кафедри, д.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Знання теоретичних основ розроблення технологій протикорозійного захисту металевих виробів в агресивних робочих середовищах;
2. Вміння оцінювати фективність протикорозійного захисту металоконструкцій за заданих умов експлуатації та визначати можливі шляхи її підвищення;
3. Вміння здійснювати пошук та аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури з протикорозійного захисту металів, в тому числі з використанням комп’ютерних баз даних;
4. Здатність вибирати інгібітори корозії, засоби електрохімічного захисту, корозійностійкі матеріали та покриття для захисту обладнання та металоконструкцій;
5. Знання методів раціо-нального конструювання з погляду забезпечення корозійної тривкості конструкції;
6. Знання сучасних методів моніторингу корозії металоконструкцій та принципів організації протикорозійного захисту на нафтогазових та хімічних підприємствах, в енергетиці, на транспорті та в інших галузях промисловості.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Попередні навчальні дисципліни:
Матеріалознавство,
Методи дослідження структури і властивостей матеріалів,
Механічні властивості матеріалів та методи їх визначення.

Супутні дисципліни:
Підвищення ресурсу литих виробів,
Комп’ютерні технології у ливарному виробництві,
Багатоопераційні технології ливарного виробництва

Короткий зміст навчальної програми:
Дисципліна «Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання» знайомить студентів з сучасними технологіями протикорозійного захисту металів. Студенти вивчають теоретичні основи розроблення технологій протикорозійного захисту ливарних виробів в умовах експлуатації та транспортування і зберігання. Опановують засади вибору інгібіторів корозії, засобів електрохімічного захисту, корозійностійких матеріалів та покриттів для захисту ливарних виробів та прокату металів. Вона формує у студента вміння оцінювати ефективність протикорозійного захисту металоконструкцій та деталей машин за заданих умов та визначати можливі шляхи його вдосконалення.
Рекомендована література:
1. Томашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов. М., 1959.
2. Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионно-стойкие материалы. М.: Машгиз, 1967.
3. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Ленинград: Химия, 1989.
4. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошко Т.П. Основи корозії та захисту металів. Харків. Вид. НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2005.
5. Кузюков А.Н. Теория и практика коррозии и зашиты металлов и оборудования
химических и нефтехимических производств. Луганськ, вид. Східноукраїнського НУ імені В.Даля, 2004.
6. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: Справочник: В 2 т. Под ред.. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987. – 784 с.
7. Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. Київ: Техніка, 1981. – 183 с.
8. Синявский В.С., Вальков В.Д., Калинин В.Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1986. – 368 с.
9. Хайдерсбах Р. Защита от коррозии и металловедение оборудования для добычи нефти и газа. Перевод с англ. – СПб.: Профессия, 2015. – 416 с.

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%).
Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).