Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Управління ризиками у маркетингу і логістиці

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.145
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
види ризиків в логістичних ланцюгах; принципи аналізу ризиків; критерії аналізу ризиків; методи оцінки ризиків; способи зниження ризиків; роль страхування ризиків в логістичних ланцюгах.
вміти:
здійснювати класифікацію ризиків; проводити аналіз ризиків в логістичних ланцюгах; кількісно оцінювати ризики; розробляти рішення стосовно зниження і уникнення ризиків; проводити моніторинг ситуації і керування процедур щодо управління ризиком; здійснювати необхідне страхування ризиків в логістичних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- логістика, статистика, управління маркетингом, контролінг.
- SRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах. Виявлення та системний аналіз ризиків. Кількісні методи оцінки ризиків. Основні підходи до управління ризиком Управління ризиками. Страхування ризиків. Страхування вантажів. Страхування відповідальності перевізника. Страхування експедиторів, митних брокерів, операторів складу. Хеджування ризиків.
Рекомендована література:
1. Мамчин М.М. Управління ризиками в логістиці: Конспект лекцій для студ. баз.напряму 0502 «Менеджмент». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010 р.
2. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент : теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004 – 200с.
3. Н.І. Машина Економічний ризик і методи його вимірювання : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
4. Вітлінський В.В. та ін. Економічний ризик : ігрові моделі : Навчальний посібник / В.В.Вітлінський, П.І. Верчено, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
• Підсумковий контроль (75%): тестування.