Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Обслуговування клієнта у сфері послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.120
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Костюк О.С.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: сутність та етапи процесу обслуговування споживача у сфері торгівлі; стандарти обслуговування та критерії якості послуг у сфері торгівлі; етапи циклу замовлень у сфері торгівлі; стратегії обслуговування у сфері торгівлі.
Уміти: моделювати процес вибору оптимального рівня обслуговування у сфері торгівлі; вибирати оптимальну стратегію роботи з клієнтами; планувати та організовувати обслуговування споживачів; планувати та контролювати цикл обслуговування споживачів у сфері торгівлі; оцінювати якість обслуговування та розробляти стандарти обслуговування у сфері торгівлі
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Менеджмент; Маркетинг, Логістика.
- кореквізити: Управління якістю послуг, Інтернет-маркетинг, Маркетинг закупівель
Короткий зміст навчальної програми:
Обслуговування у сфері торгівлі. Сутність обслуговування споживача у сфері торгівлі. Процес обслуговування споживача у сфері торгівлі. Обслуговування і утримання споживача у сфері торгівлі. Вибір рівня обслуговування споживача у сфері торгівлі. Стандарти обслуговування та якість послуг у сфері торгівлі. Концепції обслуговування споживача у сфері торгівлі. Стратегії обслуговування споживача у сфері торгівлі.
Рекомендована література:
1. Крикавський Євген / Логістика для економістів : підручник / Євген Крикавський. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 476 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики", вип. 9).
2. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник /за ред. В.В.Апопія. - Київ: Центр навчальної літератури 2008. – 345 с.
2. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник / Н.І. Чухрай – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 284 с.
3. Григорак М.Ю. Логістичне обслуговування: навч. посібник / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету. «НАУ-друк», 2008. – 160 с.
4. Kempny D. Obsluga logistyczna, wyd. AE. – Katowice, 2008.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, залік): семестровий контроль.