Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Економіка логістики

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.107
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Похильченко О.А.. кандидат економічних наук, доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
• знати: економічну сутність та потенціал логістичної діяльності; економічні особливості ресурсів логістичних систем та показники їх ефективного використання; методи та інструментарій прийняття логістичних рішень на підприємствах; джерела логістичних витрат та методи їх мінімізації; методи встановлення цін на логістичні послуги; методологію оцінювання економічної ефективності логістичних систем.
• вміти: досліджувати економічні аспекти логістичної діяльності, оцінювати вплив логістики на результати діяльності підприємства та виявляти резерви підвищення економічної ефективності проектованих і діючих логістичних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Пререквізит: економіка підприємства, логістика.
• Кореквізит: логістичне обслуговування
Короткий зміст навчальної програми:
Роль і місце логістики у підприємницькому середовищі. Організаційні аспекти логістичної діяльності. Ресурси логістичної діяльності: вимірювання ефективності їх використання. Витрати логістичної діяльності. Система показників оцінки результатів логістичної діяльності. Інтеграція маркетингу та логістики: сучасна парадигма.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В., Похильченко О.А. Економіка логістики: Підручник / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко та інші (Н.В. Чорнописька Н., О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М. Нікшич, Л.Я. Якимишин). За загальною редакцією Крикавського Є.В. та Похильченко О.А. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 526 с.
2. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 844 с.
3. Крикавський Є. Логістичні системи: навч. посібник. / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька – 2-е вид. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 312 с.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль (40%): розв’язування тестових завдань та аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування.
– підсумковий контроль (60%, екзамен): семестровий контроль.

Економіка логістики

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.154
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Похильченко О.А.. кандидат економічних наук, доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
• знати: економічну сутність та потенціал логістичної діяльності; економічні особливості ресурсів логістичних систем та показники їх ефективного використання; методи та інструментарій прийняття логістичних рішень на підприємствах; джерела логістичних витрат та методи їх мінімізації; методи встановлення цін на логістичні послуги; методологію оцінювання економічної ефективності логістичних систем.
• вміти: досліджувати економічні аспекти логістичної діяльності, оцінювати вплив логістики на результати діяльності підприємства та виявляти резерви підвищення економічної ефективності проектованих і діючих логістичних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Пререквізит: економіка підприємства, логістика.
• Кореквізит: логістика постачання.
Короткий зміст навчальної програми:
Логістика як об’єкт господарювання. Організація логістичної діяльності. Виробничі засоби логістики. Економічний потенціал логістики. Витрати логістичної діяльності. Продукт логістичної діяльності. Оцінювання результатів логістики. Особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах (мережах) поставок.
Рекомендована література:
Крикавський Є.В., Похильченко О.А. Економіка логістики: Підручник / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко та інші (Н.В. Чорнописька Н., О.С. Костюк, Н.Б. Савіна, С.М. Нікшич, Л.Я. Якимишин). За загальною редакцією Крикавського Є.В. та Похильченко О.А. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 526 с.
Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. ¬¬– Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 844 с.
Крикавський Є. Логістичні системи: навч. посібник. / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька – 2-е вид. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 312 с.
Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Девид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.: ил.
Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. –
М74М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с.
Michael Hugos. Zarzadzanie lancuchem dostaw: podstawy / wydanie II. – Wydawnictwo Helion, 2011. – 280 s.
Методи і критерії оцінювання:

– поточний контроль (30%): розв’язування тестових завдань та аналітичних задач, розгляд ситуаційних вправ, усне опитування.
– підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.