Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг фінансових послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.119
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Таранський Ігор Петрович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати суть і принципи побудови фінансових організацій та установ, потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг, класифікацію фінансових послуг;
- вміти використовувати теоретичні положення предмету курсу з метою підвищення ефективності маркетингової діяльності кредитної організації, провести аналіз маркетингової діяльності фінансово-кредитної організації, провести аналіз клієнтів на мікро- і макроекономічному рівні; орієнтуватися у виборі перспективних фінансових послуг і платоспроможності клієнтів; ухвалювати рішення про керівництво і контроль маркетинговою діяльністю у області надання фінансових послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: Фінанси, Маркетинг.
Кореквізити: Управління продажами в сфері послуг. Інтернет-маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність, визначення та класифікація фінансових послуг. Маркетинг у сфері фінансових послуг. Маркетингова інформаційна система (МІС) і система маркетингових досліджень фінансово-кредитних організацій. Вивчення попиту і сегментація ринку Державне регулювання на ринку фінансових послуг. Продуктова стратегія. Організаційні структури фінансово-кредитних організацій. Процес контролю маркетингових заходів.
Рекомендована література:
1. Закони України: “Про банки та банківську діяльність ”, “ Про інститути спільного інвестування”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про господарські товариства”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів”, „Про оподаткування прибутку підприємств”.
2. Лютий І.О., О.О. Солодка О.О. „Банківський маркетинг ”: Підручник - К.: „Центр учбової літератури”, 2009. – 776 с.
3. Алексунін В.А. Маркетинг в галузях і сферах деятельности:Учебник. – М.: Видавництво Дашков і До, 2005.
4. Банківський маркетинг/ під общ. ред. А.В. Фалько. – М.: АТ Моськ. фин. объед. – 2004. – 320с.
5. Беляєвській І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз. – М.: Фінанси і статистика, 2001.
6. Беляєвській І.К. Статистика ринку товарів і послуг. – М.: Фінанси і статистика, 2002.
7. Березін І.С. Маркетинговий аналіз. Принципи і практика. Російський досвід. – М.: Эксмо, 2002.
8. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія, методологія і практика. – М.: Фінпресс, 2000.
9. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банківських послуг: Учебн. допомога / МІЛІГРАМУ. – М.: ТЕИС. – 1999.
10. Зубец А.Н. Страховий маркетинг. – М.: Видавничий будинок “Анкил”. – 1998.
11. Іванова С. Продажа на 100%. Ефективна техніка просування товарів і послуг. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2006.
12. Котлер Ф. Маркетінг від А до Я. Пер. з англ. //Под. ред. Теор Т.Э. - М.: Видавничий будинок «Нева», 2003.
13. Котлер Ф., Армстронг Р., Сондерс Д, Вонг В. Основи маркетингу. – М.: – СПб.: – К.: Видавництво будинок "Вільямс", 2002.
14. Крилова Г.Д., Соколова М.І. Маркетинг: Теорія і 86 ситуацій: Навчальний посібник для вузів. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
15. Моїсєєва Н.К., Конишева М.В. Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Навчальний посібник. – М.: Фінанси і статистика, 2002.
16. Стефенсон, Рой. Маркетинг фінансових послуг. – /пер. з англ. Ільіна В.В. і Боолдишевой А.В.; під общ. ред. Е.В. Калугина – М.: Вершина, 2007
17. Спіцин І.О., Спіцин Я.О. Маркетинг в банку. – Львів: АТ ТАРНЕКС. – 2003.
18. Довідник банкіра / Під ред. Э.А. Уткина. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС. –2008.
19. Стоянова Е.С. Фінанси маркетингу. – М.: Перспектива. – 2004.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях.
Підсумковий контроль (70%): екзамен.