Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.95
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к. е. н., доцент Косар Н. С
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
знати:
функції менеджера з маркетингу, основні сфери діяльності маркетингових служб підприємства та напрямки вдосконалення його господарського механізму
вміти:
аналізувати потреби цільового ринку підприємства та рівень його насиченості;
проводити сегментацію ринку та позиціювання товару;
оцінити рівень конкурентоспроможності продукції;
визначати основних конкурентів підприємства та аналізувати їх діяльність;
визначати перешкоди для проникнення на ринок нових конкурентів та аналізувати фактори, які перешкоджають виходу підприємства з ринку
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити:
Маркетинг, Маркетингова товарна політика, Маркетингова цінова політика, Маркетингова комунікаційна політика, Маркетингові дослідження
кореквізити:
виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Загальні відомості про підприємство. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Аналіз комплексу маркетингу підприємства. Дослідження галузевої структури. Визначення конкурентоспроможності товарів підприємства. Охорона праці та навколишнього середовища. Індивідуальне завдання відповідно до теми роботи.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В. Логістика для економістів: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
2. Маркетинг: Підручник / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. ? К.: Знання, 2009. ? 1070 с.
3. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 288 с.
4. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -232 с.
5. Програма переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів 4-го курсу Інституту економіки і менеджменту напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» // Р. Патора, Л.А. Мороз, М.М. Мамчин,. Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, Ю.Т. Савченко– Львів: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 15 с.
Методи і критерії оцінювання:
Письмові звіти з практики (50%) та їх захист (50%).