Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Мистецтво ведення переговорів

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.131
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., доц. Бочко О.Ю.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати особливості підготовки до переговорів; етапи, методи, стилі переговорів; стратегію і тактику ведення переговорів; ефективні технології ведення переговорів; психологію невербальної поведінки; етику і культуру поведінки на переговорах; особливості ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами.
- вміти ставити мету і формулювати завдання переговорів; розробляти план ведення переговорів; визначати стратегію і тактику ведення переговорів; збирати інформацію про партнерів по переговорам; використовувати прийоми аргументації та контраргументації; варіювати методами ведення переговорів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: психологія.
- кореквізити: поведінка споживача.
Короткий зміст навчальної програми:
Переговори: поняття, класифікація, функції та особливості на сучасному етапі. Організаційна підготовка до переговорного процесу. Теоретична підготовка до переговорів. Структура переговорного процесу. Стратегія і тактика ведення переговорів. Правила ведення переговорів. Міжнародні переговори. Стилі ведення переговорів. Психологія ділового спілкування.
Рекомендована література:
1. Баєва О.А. Ораторське мистецтво і ділове спілкування.- Мінськ: Нове знання, 2012. - 328 с.
2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 226 с.
3. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. – 2-е вид., доп. – Суми: Університетська книга, 2003. – 219 с.
4. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В.К. Федорченко (заг.ред.). – 2-е вид. – К.: Лібра, 2003. – 415 с.
5. Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89, 2002. – 512 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування кейсів, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.

Мистецтво ведення переговорів

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.144
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., доц. Бочко О.Ю.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати особливості підготовки до переговорів; етапи, методи, стилі переговорів; стратегію і тактику ведення переговорів; ефективні технології ведення переговорів; психологію невербальної поведінки; етику і культуру поведінки на переговорах; особливості ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами.
- вміти ставити мету і формулювати завдання переговорів; розробляти план ведення переговорів; визначати стратегію і тактику ведення переговорів; збирати інформацію про партнерів по переговорам; використовувати прийоми аргументації та контраргументації; варіювати методами ведення переговорів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: психологія.
- кореквізити: поведінка споживача.
Короткий зміст навчальної програми:
Переговори: поняття, класифікація, функції та особливості на сучасному етапі. Організаційна підготовка до переговорного процесу. Теоретична підготовка до переговорів. Структура переговорного процесу. Стратегія і тактика ведення переговорів. Правила ведення переговорів. Міжнародні переговори. Стилі ведення переговорів. Психологія ділового спілкування.
Рекомендована література:
1. Баєва О.А. Ораторське мистецтво і ділове спілкування.- Мінськ: Нове знання, 2012. - 328 с.
2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 226 с.
3. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. – 2-е вид., доп. – Суми: Університетська книга, 2003. – 219 с.
4. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування / В.К. Федорченко (заг.ред.). – 2-е вид. – К.: Лібра, 2003. – 415 с.
5. Кузин Ф.А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. – М.: Ось-89, 2002. – 512 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування кейсів, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.