Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.97
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Викладачі кафедри маркетингу і логістики
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
знати:
функції, завдання маркетолога, основні сфери діяльності служб, що відповідають за маркетинг дослідження, напрямки вдосконалення господарського механізму досліджуваного підприємства;
вміти:
використовувати набуті в процесі навчання теоретичні та практичні знання для вирішення конкретної проблеми;
відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; критично аналізувати літературні джерела;
застосовувати в процесі дослідження основні положення чинних законодавчих та нормативно-правових актів;
узагальнювати статистичні та інші фактичні дані;
реалізувати концепцію маркетингового управління;
оформляти результати проведених досліджень як цілісний документ;
робити обґрунтовані висновки і розробляти конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми, яка є темою випускної роботи.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: Маркетинг, Статистика, Економіка підприємств,
Промисловий маркетинг, Маркетингова товарна політика, Маркетингова цінова політика, Маркетингова комунікаційна політика, Маркетингові дослідження;
Короткий зміст навчальної програми:
Кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література:
1. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. — 2-е вид. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 472 c.
2. Маркетинг: Підручник / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с.
3. Маркетинг: Підручник / [В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Кон¬сорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.– 422 с.
4. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Львів:: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 360 с.
5. Маркетинговий менеджмент: Підручник / [Ф. Котлєр, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін.] – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
6. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 288 с.
7. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту випускних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Є.В. Крикавський, Л.А. Мороз, М.М. Мамчин, Н.С. Косар, І С. Рикованова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015 – 34 с.
8. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -232 с.
Методи і критерії оцінювання:
Письмова випускна бакалаврська кваліфікаційна робота (100%)