Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Обслуговування клієнта

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.108
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Костюк О.С.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: сутність та етапи процесу обслуговування споживача; стандарти обслуговування та критерії якості послуг; етапи циклу замовлень; стратегії обслуговування клієнта.
Уміти: моделювати процес вибору оптимального рівня обслуговування; вибирати оптимальну стратегію роботи з клієнтами; планувати та організовувати обслуговування споживачів; планувати та контролювати цикл обслуговування споживачів; оцінювати якість обслуговування та розробляти стандарти обслуговування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Менеджмент; Маркетинг, Логістика.
- кореквізити: Економіка логістики, Управління ризиками у маркетингу, Організація виставкової діяльності.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність обслуговування споживача. Процес обслуговування споживача. Обслуговування і утримання споживача. Вибір рівня обслуговування споживача. Стандарти обслуговування та якість послуг. Концепції обслуговування споживача. Стратегії обслуговування споживача.
Рекомендована література:
1. Крикавський Євген / Логістика для економістів : підручник / Євген Крикавський. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 476 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики", вип. 9).
2. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник / Н.І. Чухрай – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 284 с.
3. Григорак М.Ю. Логістичне обслуговування: навч. посібник / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету. «НАУ-друк», 2008. – 160 с.
4. Kempny D. Obsluga logistyczna, wyd. AE. – Katowice, 2008.
5. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник /за ред. В.В.Апопія. - Київ: Центр навчальної літератури 2008. – 345 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях і лабораторних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, залік): семестровий контроль.