Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Сучасні технології у торгівлі

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.133
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викл. Леонова С.В.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: сутність сучасних технологій та їх в управлінні торгівельним процесом; сучасний стан і тенденції розвитку сучасних технологій збуту; методологію розроблення сучасних торгівельниз систем, визначення їх якості та ефективності; використання Інтернет в торгівельній діяльності; стан і тенденції розвитку сучасних технологій у торгівлі; створення та використання в торгівельній організації інформаційних локальних і регіональних мереж Інтранет і Екстранет; застосування електронної комерції у практичній діяльності організації.
Уміти: працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в маркетинговій діяльності підприємств; приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованих інформаційних систем маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Менеджмент, Маркетинг;
- кореквізити: Маркетингові дослідження
Короткий зміст навчальної програми:
Сучасні технології формування роздрібної торгівельної мережі. Супермаркет – основний формат магазину в Україні на перспективний період. Основи технологічного планування магазинів. Сучасні технології збуту товарів і обслуговування покупців. Товарні склади в торгівлі, їх призначення, функції, класифікація. Організація та технологія складських операцій. Господарські зв'язки торгівлі з постачальниками і організація товароруху. Міжнародні комерційні угоди. Основні показники аналізу ефективності комерційної діяльності торгівельного підприємства. Комерційні операції з закупівлі та формування товарних запасів.
Рекомендована література:
1. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства : навчальний посібник / А. М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 780 с.
2. Грищенко І. М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств : підручник для вищ. навч. закл. / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2009, 448 с.
3. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : навчально-методичний посібник / М. І. Зубок. – К. : КНТЕУ, 2009. – 201 с.
4. Оборудование торговых предприятий : учебник для нач. проф. образования / Т. Р. Парфентьева, Н. Б. Миронова, А. А. Петухова. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр "Академия", 2010.– 208 с.
5. Остапчук М.В. О-76 Система технологій : підручник / М. В. Остапчук, Л. В. Сердюк, Л. К. Овсянникова. – К. : Центр учбової літера- тури, 2007. – 368 с.
6. Роздрібна та оптова торгівля: терміни та визначення понять. ДСТУ 4303:2004. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 18 с.
7. Николаева И. Н. Торговля в сфере товарного обращения [Электронный ресурс] / И. Н. Николаева. – Режим доступа : http://lib.usue.ru/avtoref/ izvest/99-2/s196.pdf. 11.2. Додаткова 40
8. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли [Текст] : учебник для НПО / О. В. Памбухчиянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : "Дашков и К°", 2006. – 288 с.
9. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина. – М. : "Дашков и Ко ", 2007. – 504 с.
10. Товажнянський Л. Л. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах : підручник / Л. Л. Товажнянський, С. Л. Бухкало, П. О. Капустенко та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
11. Про захист прав споживачів : Закон України (зі змінами) від 12.05.1991 р. № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
12. Люльчак З.С. Маркетинг 1: посібник / З.С. Люльчак, О.І. Карий – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2014. – 272 с.
13. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За редакцією Л.А. Мороз. — 2-е вид. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід“ 2002. — 244 с.

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (70%)
Підсумковий контроль (30%)