Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг туристичних послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.113
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
– знати: особливості маркетингу туристичних послуг, принципи сегментації ринку туристичних послуг, сегментації клієнтів сервісної організації, умови конкуренції на ринку туристичних послуг, принципи формування цінової політики, організацію просування послуг на ринку.
– вміти: розробити комплекс маркетингу туристичних послуг, визначити рівень конкурентоспроможності послуги, проаналізувати маркетингове середовище сервісної організації, розробити стандарт обслуговування споживачів туристичних послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
– пререквізит: маркетинг послуг;
– кореквізити: стандартизація і сертифікація.
Короткий зміст навчальної програми:
Суть, зміст, основні поняття маркетингу в туризмі. Концепція маркетингу в туризмі. Маркетингові дослідження – основа визначення ринкових можливостей туристичного підприємства. Маркетингові дослідження туристичного продукту. Сегментація ринку туристичних послуг. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. Маркетингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства. Фірмовий стиль туристичного підприємства. Маркетинг у різних галузях туризму. Маркетинг інформаційних послуг в туризмі.
Рекомендована література:
– Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 192 с.
– Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2011. – 560 с.
– Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с.
– Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. - СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2013. – 983 с.
– Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.
– Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2012. – 560 с.
– Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2010. – 232 с.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування
– підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.