Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг закупівель

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.112
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: теорію маркетингу відносин, основи управління товарним портфелем, теорію планування закупівельної діяльності, її організацію, контроль та регулювання, вимоги до постачальника, методи закупівлі товарів, стратегії маркетингу закупівель.
- уміти: формувати та підтримувати товарний асортимент за обсягом і структурою, здійснювати облік потреб реальних і потенційних споживачів при прийнятті управлінських рішень в області закупівельної діяльності, створювати умови для максимального пристосування товарної, цінової політики, політики розподілу і політики просування до потреб покупців, забезпечувати прибутковість закупівельної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Маркетинг, Логістика, Інфраструктура товарного ринку.
- кореквізити: Маркетингова товарна політика, Маркетинг промислового підприємства, Маркетингове ціноутворення.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет, об’єкт і завдання маркетингу закупівель. Дослідження ринку сировини і матеріалів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Організація закупівель (централізована, децентралізована). Профіль компанії (промислові, фінансові і т.д.). Політика в області закупівель (лізинг, комплектні поставки, часткова передоплата, відстрочка платежу тощо). Критерій закупівель (якість, рівень обслуговування, ціна, строки поставки). Складання плану закупівель, пошук та вибір постачальників. Взаємні закупівлі, у тому числі закупівлі з давальницької сировини. Складання замовлення. Складання угод з постачальниками, транспортними організаціями на поставку сировини і матеріалів. Приймання матеріальних ресурсів на склади. Встановлення ліміту на матеріали та оформлення документів для видачі матеріалів. Контроль за станом норм виробничих запасів. Забезпечення зберігання матеріальних ресурсів. Використання технології лізингу (оренди). Участь у виставках, ярмарках.
Рекомендована література:
1. Балабанова Л.В. Маркетинг закупівельної діяльності / Л.В.Балабанова, Л.О. Костенко. - Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2002. - 90 c.
2. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. - К: Професіонал, 2006. – 336 с.
3. Кардаш В. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана - 3. вид., доп. та перероб. - К. : КНЕУ, 2006. - 248с.
4. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-е вид., доп. і переробл. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
5. Оснач О.Ф. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів. Закупівельна діяльність: Бібліотека українських підручників / О. Ф. Оснач. – http://libfree.com/158957612_ marketingmarketing_galuzi_zakupivli_promislovih_tovariv.html.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.

Маркетинг закупівель

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.137
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: теорію маркетингу відносин, основи управління товарним портфелем, теорію планування закупівельної діяльності, її організацію, контроль та регулювання, вимоги до постачальника, методи закупівлі товарів, стратегії маркетингу закупівель.
- уміти: формувати та підтримувати товарний асортимент за обсягом і структурою, здійснювати облік потреб реальних і потенційних споживачів при прийнятті управлінських рішень в області закупівельної діяльності, створювати умови для максимального пристосування товарної, цінової політики, політики розподілу і політики просування до потреб покупців, забезпечувати прибутковість закупівельної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Маркетинг, Логістика, Інфраструктура товарного ринку.
- кореквізити: Маркетингова товарна політика, Маркетинг промислового підприємства, Маркетингове ціноутворення.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет, об’єкт і завдання маркетингу закупівель. Дослідження ринку сировини і матеріалів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Організація закупівель (централізована, децентралізована). Профіль компанії (промислові, фінансові і т.д.). Політика в області закупівель (лізинг, комплектні поставки, часткова передоплата, відстрочка платежу тощо). Критерій закупівель (якість, рівень обслуговування, ціна, строки поставки). Складання плану закупівель, пошук та вибір постачальників. Взаємні закупівлі, у тому числі закупівлі з давальницької сировини. Складання замовлення. Складання угод з постачальниками, транспортними організаціями на поставку сировини і матеріалів. Приймання матеріальних ресурсів на склади. Встановлення ліміту на матеріали та оформлення документів для видачі матеріалів. Контроль за станом норм виробничих запасів. Забезпечення зберігання матеріальних ресурсів. Використання технології лізингу (оренди). Участь у виставках, ярмарках.
Рекомендована література:
1. Балабанова Л.В. Маркетинг закупівельної діяльності / Л.В.Балабанова, Л.О. Костенко. - Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2002. - 90 c.
2. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. - К: Професіонал, 2006. – 336 с.
3. Кардаш В. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана - 3. вид., доп. та перероб. - К. : КНЕУ, 2006. - 248с.
4. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-е вид., доп. і переробл. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
5. Оснач О.Ф. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів. Закупівельна діяльність: Бібліотека українських підручників / О. Ф. Оснач. – http://libfree.com/158957612_ marketingmarketing_galuzi_zakupivli_promislovih_tovariv.html.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.