Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Створення та просування Інтернет-магазину (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.141
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Кузяк В.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; основні концепції побудови систем електронної комерції; характеристики електронної комерції; основні стратегії розвитку електронної комерції; основні моделі систем електронної комерції; основні інструменти ведення електронної комерції.
- вміти використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: маркетинг, поведінка споживачів;
Кореквізити: Інтернет-комунікації, CRM-системи.
Короткий зміст навчальної програми:
Устрій Internet–магазину. Організація платежів. Кредитні системи. Дебіторські системи. Експрес-опитування. Вивчення реклами в Internet. Системи обробки фінансових повідомлень. Організаційна структура і принципи діяльності Інтернет-магазину. Види Internet–крамниць. Організація розрахунків в Internet.
Рекомендована література:
1. Алексунин В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В. Алексунин, В. Родигина. - М.: Дашков и Ко, 2005. - 216 с.
2. Ананьев О. М. Напрями розвитку сучасного електронного бізнесу / Ананьев О. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2003. - Вип. 6.
3. Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку / Апопій В. В. // Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С. 25.
4. Бабенко Л. К. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности / Л. К. Бабенко, В. А.Быков, О. Б. Макаревич, О. Б. Спиридонов. - М.: Радио и связь. - 2001. - 376 с.
5. Балабанов И. П. Электронная коммерция / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с. - (серия "Учебники для вузов").
9. Барицька Л. Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі / Барицька Л. // Економіст. - 2002. - № 9. - С. 27.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль виконання курсового проекту (60 %);
- підсумковий контроль: захист курсового проекту (40 %).