Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Управління якістю послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.116
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати: сутність основних теоретичних положень сучасної концепції управління якістю послуг; призначення та механізм застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємства; послідовність етапів створення на підприємстві системи управління якістю послуг, базуючись на процесному підході, і забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного покращання; порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи управління якістю послуг на підприємстві та проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління якістю.
- вміти: інтегрувати стратегію управління якістю послуг в загальну систему стратегічного управління підприємства; здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості та продуктивності; застосовувати статистичні методи управління якістю послуг в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій; будувати процесну модель підприємства і описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації; розробляти документацію системи управління якістю у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: логістика, маркетинг, маркетинг послуг
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність управління якістю та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM – як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи управління якістю у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем управління якістю. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Рекомендована література:
1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред.О.П.Глудкина. – М.: Горячая линия - Телеком, 2011. – 600 с. 2. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) /Гос.ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2010. – 432 с. 3. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2012. – 160с. 4. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник. – М.: Экономика, 2008. – 639 с. 5. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2010. – 196с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .

Управління якістю послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.128
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати: сутність основних теоретичних положень сучасної концепції управління якістю послуг; призначення та механізм застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємства; послідовність етапів створення на підприємстві системи управління якістю послуг, базуючись на процесному підході, і забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного покращання; порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи управління якістю послуг на підприємстві та проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління якістю.
- вміти: інтегрувати стратегію управління якістю послуг в загальну систему стратегічного управління підприємства; здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості та продуктивності; застосовувати статистичні методи управління якістю послуг в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій; будувати процесну модель підприємства і описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації; розробляти документацію системи управління якістю у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: логістика, маркетинг, маркетинг послуг
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність управління якістю та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM – як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи управління якістю у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем управління якістю. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Рекомендована література:
1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред.О.П.Глудкина. – М.: Горячая линия - Телеком, 2011. – 600 с. 2. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) /Гос.ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2010. – 432 с. 3. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2012. – 160с. 4. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник. – М.: Экономика, 2008. – 639 с. 5. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2010. – 196с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .