Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Паблік рілейшнз у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.114
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати: теорію організації зв’язків з громадськістю, у тому числі особливості комунікаційної системи українського суспільства, специфіку комунікацій з громадськістю, методи здійснення досліджень та збирання інформації інститутами паблік рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації;
- вміти: провести дослідження громадської думки, вивчати документальні джерела, проводити брифінги, прес-конференцій, публікації у пресі та проводити кампаній у 3МІ, використання подієвої комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо); сформувати вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: маркетинг, маркетингова політка комунікацій
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Організація зв’язків з громадськістю у бізнесі. Організація зв’язків з громадськістю на підприємстві. Маркетингові дослідження в організації зв’язків з громадськістю для бізнесу. Засоби організації зв’язків з громадськістю у бізнесі. Управління PR-кампаніями у бізнесі. Моделювання процесу комунікативного впливу зв’язків з громадськістю на економічну поведінку ринкових суб’єктів. Іміджелогія у бізнес-ПР. Організація зв’язків з громадськістю у конфліктних та кризових ситуаціях.
Рекомендована література:
1. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. – М.: Консалтинговая группа „ИМИДЖ-контакт”: ИНФРА-М, 2011. 2. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник, 2-е вид.доп. – К.: Вид.дім „Скарби”, 2011. – 400 с. 3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ - 2-е европ.изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом. «Вильямс», 2008. -1056с. 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. — Спб.: Питер, 2011. — 752 с. 5. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2012. 6. Lesly’s handbook of public relations and communications / edited by Philip Lesly, 2007. – 826 р.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .

Паблік рілейшнз у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.138
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати: теорію організації зв’язків з громадськістю, у тому числі особливості комунікаційної системи українського суспільства, специфіку комунікацій з громадськістю, методи здійснення досліджень та збирання інформації інститутами паблік рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації;
- вміти: провести дослідження громадської думки, вивчати документальні джерела, проводити брифінги, прес-конференцій, публікації у пресі та проводити кампаній у 3МІ, використання подієвої комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо); сформувати вміння управляти аудиторією, впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: маркетинг, маркетингова політка комунікацій
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Організація зв’язків з громадськістю у бізнесі. Організація зв’язків з громадськістю на підприємстві. Маркетингові дослідження в організації зв’язків з громадськістю для бізнесу. Засоби організації зв’язків з громадськістю у бізнесі. Управління PR-кампаніями у бізнесі. Моделювання процесу комунікативного впливу зв’язків з громадськістю на економічну поведінку ринкових суб’єктів. Іміджелогія у бізнес-ПР. Організація зв’язків з громадськістю у конфліктних та кризових ситуаціях.
Рекомендована література:
1. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. – М.: Консалтинговая группа „ИМИДЖ-контакт”: ИНФРА-М, 2011. 2. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник, 2-е вид.доп. – К.: Вид.дім „Скарби”, 2011. – 400 с. 3. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ - 2-е европ.изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом. «Вильямс», 2008. -1056с. 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. — Спб.: Питер, 2011. — 752 с. 5. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2012. 6. Lesly’s handbook of public relations and communications / edited by Philip Lesly, 2007. – 826 р.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .