Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Логістика складування

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.149
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: теорію організації складської логістики та управління складськими запасами, методи та інструментарій прийняття логістичних рішень на складах різних галузей.
- уміти: реалізувати концепцію логістичного планування та управління складською діяльністю, оволодіти основною концепцією стійкого функціонування і розвитку складських систем та основними принципами логістичного управління на складах, оцінити економічну ефективність та наслідки здійснення логістичних рішень на складах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Логістика, Товарознавство.
- кореквізити: Економіка логістики, Логістичне обслуговування.
Короткий зміст навчальної програми:
Основи проектування складів. Класифікація складів, види складських приміщень. Вимоги до планування складських приміщень. Характеристика основних складських зон. Вибір складського обладнання. Суть і функції складів. Організаційна структура управління складським господарством. Системи складування. Принципи організації зберігання товарів на складі. Інформаційне обслуговування складу. Організація обліку запасів продукції на складі. Управління переміщенням продукції. Організація надходження продукції на склад. Акти про установлення розходження, рекламаційний акт, акт про належну якість продукції. Організація зберігання продукції на складі. Системи вантажопереробки: механізовані, напівавтоматизовані, комп’ютеризовані. Методика розрахунку технологічний показників роботи складу. Вантажообіг складу. Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу. Сумарна робота складу. Потреба в стелажному обладнанні. Місткість складу. Необхідна кількість складського обладнання. Складський товарооборот. Рівень складського обслуговування. Показники складів. Методика розрахунку показників використання складських приміщень. Показники роботи складу. Визначення загальної та корисної площі складу. Коефіцієнт використання місткості складу. Вантажонапруженість складу. Витрати складів. Собівартість зберігання продукції. Методика розрахунку економічних показників роботи складу. Фактори, що впливають на мінімізацію витрат на утримання складу. Основні економічні показники складської діяльності.
Рекомендована література:
1. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 768 с.
2. Волгин В. В. Логистика хранения товаров: Практическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. – 368 с.
3. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопереработке. М.: ВИНИТИ РАН, 2008. – 259 с.
4. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-е вид., доп. і переробл. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
5. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.