Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Маркетингова діяльність торговельних посередників на товарному ринку (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.129
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
В результаті написання курсового проекту студент повинен вміти досліджувати ринок конкретного товару, проводити його структуризацію, здійснювати вибір посередника, який найуспішніше зможе працювати на вибраному ринку. Обґрунтувати маркетингові рішення діяльності торгового посередника на товарному ринку і приймати ефективні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізит: товарознавство, маркетинг, інфраструктура товарного ринку.
• кореквізити: Комерційна діяльність посередницьких організацій
Короткий зміст навчальної програми:
Аналіз ринку конкретного товару. Особливості посередницької діяльності на товарному ринку. Маркетингові рішення посередників на товарному ринку. Визначення ефективності діяльності торговельних посередників.
Рекомендована література:
1. Мамчин М.М. Інфраструктура товарного ринку: Конспект лекцій для студентів базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво”. –Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 96 с.
2. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. К.: МАУП, 2004. 180 с.
3. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2005, – 336 с.
4. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник/ Під ред. д.е.н., проф. І.В.Сороки. К.: НМЦВО МОіН України, НВФ “Студцентр”, 2002. – 608 с.
Методи і критерії оцінювання:
• Підсумковий контроль (100%): письмова робота, усне опитування.