Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інфраструктура товарного ринку

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.124
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Мамчин М.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
основи теорії розвитку інфраструктури товарного ринку та її ролі в ринковій економіці
вміти:
здійснювати пошук кращих умов діяльності суб’єктів інфраструктурного комплексу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізит: маркетинг, маркетингова товарна політика.
• кореквізити: комерційна діяльність посередницьких організацій
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет, методи і завдання курсу. Сучасна характеристика ринку. Товарний ринок – середовище маркетингу. Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку. Макроорганізація гуртової торгівлі Підприємства гуртової торгівлі. Послуги підприємств гуртової торгівлі. Торгово-підприємницька діяльність на товарному ринку. Роздрібна торгівля. Комерційне посередництво на товарному ринку. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність. Товарні біржі. Брокерська діяльність на товарній біржі. Лізинг. Економічні основи лізингу. Персональний продаж.
Рекомендована література:
1. Мамчин М.М. Інфраструктура товарного ринку: Конспект лекцій для студентів базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво”. –Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 96 с.
2. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. К.: МАУП, 2004. 180 с.
3. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2005, – 336 с.
4. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник/ Під ред. д.е.н., проф. І.В.Сороки. К.: НМЦВО МОіН України, НВФ “Студцентр”, 2002. – 608 с.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (25%): усне опитування
• Підсумковий контроль (75%) (залік): тестування, письмово-усна форма.