Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Розвиток професійної кар'єри

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.02.E.115
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати сутність процесу розвитку професійної кар’єри; знати основні методи вибору професії та етапи професійного психологічного відбору; особливості ринку праці;
- уміти приймати усвідомленео рішення у виборі професії з урахуванням власних інтересів і схильностей, а також своїх психологічних особливостей і можливостей. складати план професійної кар’єри.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: маркетингова політика комунікацій, нейромаркетинг
- кореквізити: паблік рілейшнз в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми:
Ділова кар'єра та життєві плани людини. Вплив індивідуально-психологічних особливостей людини на її кар'єру. Планування кар'єри. Теоретичні та практичні аспекти управління кар'єрою на підприємстві. Кар'єрні мотиви та ціннісні орієнтації. Типи, моделі та стратегії кар'єри. Розвиток ділової кар'єри. Прийняття кар'єрних рішень. Управління фактором часу в діловій кар'єрі. Кар'єрні кризи та їх подолання. Технології кар'єрного менеджменту. Формування та підтримка ділового іміджу. Оцінка ефективності власної діяльності з досягнення кар'єри.
Рекомендована література:
1. Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект лекцій для студ. спе- ціальності 8.050109 усіх форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 152 с.
2. Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с.
3. Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учебн. пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 712 с.
4. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М. І. Мурашко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с.
5. Петрушин В. И. Настольная книга карьериста / В. И. Петрушин. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.
6. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. – К. : Академ-видав, 2006. – 487 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.

Розвиток професійної кар'єри

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.127
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Дмитрів Анна Ярославівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати сутність процесу розвитку професійної кар’єри; знати основні методи вибору професії та етапи професійного психологічного відбору; особливості ринку праці;
- уміти приймати усвідомленео рішення у виборі професії з урахуванням власних інтересів і схильностей, а також своїх психологічних особливостей і можливостей. складати план професійної кар’єри.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: маркетингова політика комунікацій, нейромаркетинг
- кореквізити: паблік рілейшнз в маркетингу
Короткий зміст навчальної програми:
Ділова кар'єра та життєві плани людини. Вплив індивідуально-психологічних особливостей людини на її кар'єру. Планування кар'єри. Теоретичні та практичні аспекти управління кар'єрою на підприємстві. Кар'єрні мотиви та ціннісні орієнтації. Типи, моделі та стратегії кар'єри. Розвиток ділової кар'єри. Прийняття кар'єрних рішень. Управління фактором часу в діловій кар'єрі. Кар'єрні кризи та їх подолання. Технології кар'єрного менеджменту. Формування та підтримка ділового іміджу. Оцінка ефективності власної діяльності з досягнення кар'єри.
Рекомендована література:
1. Москаленко Н. О. Ділова кар'єра : конспект лекцій для студ. спе- ціальності 8.050109 усіх форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 152 с.
2. Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с.
3. Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учебн. пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 712 с.
4. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М. І. Мурашко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с.
5. Петрушин В. И. Настольная книга карьериста / В. И. Петрушин. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.
6. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. – К. : Академ-видав, 2006. – 487 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.