Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Екологічна логістика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.147
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Мащак Н.М., к.е.н., асист
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: розуміння предметної області та розуміння фаху; розуміння впливу логістичних рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті.
Уміти: використовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого управління логістичними потоками, розробляти пропозиції щодо формування та удосконалення логістичних систем, здійснювати оцінку економічної ефективності логістичних рішень; будувати ефективні логістичні схеми на засадах базових принципів економічної логістики і з врахування актуальних екологічних тенденцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Товарознавство; Поведінка споживача.
- кореквізити: Логістика складування, Логістика транспортування
Короткий зміст навчальної програми:
Передумови виникнення та поняття екологічної логістики. Основні екологічні концепції в логістиці, принципи їх впровадження. Вимоги екологічного законодавства до виробництва продукції і діяльності підприємств. Екологічно безпечне складування і транспортування продукції. Управління відходами, використання вторинної сировини. Екологічна сертифікація. Екологічне маркування. Досвід передових країн світу щодо екологізації логістики.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник / Є.В.Крикавський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
2. Олійник Я.Б. Міжнародна логістика : навчальний посібник / Я.Б.Олійник, І. Г. Смирнов. – К.: Обрії, 2011. – 544 с.
3. Прокопенко О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О. В. Прокопенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с.
4. Скрипчук П. М. Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням : Монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2012. – 336 с.
5. Хлобистов Є.В. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / під наук. редак. Є. В. Хлобистова. ? Сімферополь : Аріал, 2011. – 332 с.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.