Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Управління якістю товарів

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.104
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен:
- знати: сутність основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; призначення та механізм застосування класичних та сучасних методів і інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході, і забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного покращання; порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління якістю.
- вміти: інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного управління підприємства; здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості і продуктивності; застосовувати статистичні методи управління якістю в операційній діяльності в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій; будувати процесну модель підприємства і описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації; розробляти документацію системи менеджменту якості організації у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: логістика, маркетинг, маркетинг промислового підприємства
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM – як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Рекомендована література:
1. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: МарТ, 2010. – 256 с. 2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 212 с. 3. Бичківський Роман Управління якістю: Навч.посібник. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 329 с. 4. Варакута С.А. Управление качеством продукции: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 207 с. 5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. – М.: Консалтбанкир, 2011. – 624 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .

Управління якістю товарів

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.152
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Балик У.О.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен:
- знати: сутність основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; призначення та механізм застосування класичних та сучасних методів і інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході, і забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного покращання; порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління якістю.
- вміти: інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного управління підприємства; здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості і продуктивності; застосовувати статистичні методи управління якістю в операційній діяльності в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій; будувати процесну модель підприємства і описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації; розробляти документацію системи менеджменту якості організації у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: логістика, маркетинг, маркетинг промислового підприємства
- кореквізити: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM – як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Рекомендована література:
1. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: МарТ, 2010. – 256 с. 2. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 212 с. 3. Бичківський Роман Управління якістю: Навч.посібник. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 329 с. 4. Варакута С.А. Управление качеством продукции: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 207 с. 5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. – М.: Консалтбанкир, 2011. – 624 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
- підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль .