Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Логістика транспортування

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.150
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: закономірності розвитку транспортної логістичної системи та транспортної мережі країни, особливості та тенденції управління і оптимізації роботи транспорту як елемента логістичної системи і пов’язаних з його обслуговуванням витрат.
- уміти: реалізувати концепцію логістичного планування та управління транспортними процесами, оволодіти основною концепцією стійкого функціонування і розвитку транспортної інфраструктури, технологією руху матеріальних потоків та основними принципами логістичного управління, оцінити роботу сучасних терміналів та їх економічну ефективність та наслідки здійснення логістичних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Логістика, Товарознавство
- кореквізити: Економіка логістики, Логістичне обслуговування, Управління ризиками в логістиці.
Короткий зміст навчальної програми:
Транспортування продукції, організаційні принципи транспортування, учасники перевезень. Транспортна інфраструктура, транспортні магістралі, засоби транспорту, перевізники, види транспорту. Правове регулювання внутрішніх перевезень вантажів. Ліцензування транспортних послуг. Сучасні системи доставки вантажів, види доставок. Інтермодальні, мультимодальні, юнімодальні перевезення. Термінальні перевезення. Технологічні схеми перевезень. Транспортні витрати і тарифи, види тарифів на різних видах транспорту, правила застосування тарифів, розрахунок собівартості перевезень, визначення загальної вартості складного перевезення. Транспортний сервіс, послуги транспорту, транспортне обслуговування та його якість, оцінка якості доставки вантажів, специфіка логістичного обслуговування транспортної клієнтури. Транспортні вузли та термінали. Організація роботи експедиційного підприємства, організація експедирування вантажів. Логістичні аспекти тари та упаковки, споживча і промислова упаковка, ефективність упаковки при вантажопереробці, контейнеризація, пакувальні матеріали. Маркування вантажів та штрих-кодування, міжнародні стандарти маркування. Роль штрих-кодування, системи міжнародних кодів, радіочастотна ідентифікація. Організація митного оформлення вантажів. Система транзитних перевезень.
Рекомендована література:
1. Транспортна логістика. Підручник / За заг. ред. Л.Б. Миротина. - 2-е вид., Стереотип. - М.: Видавництво «Іспит», 2005, - 513 с.
2. Беспалов Р.С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки. - М.; СПб.: Вершина, 2008. – 382 с.
3. Григорак М.Ю. Логістична інфраструктура: навч. посібник / М.Ю. Григорак, Л.В. Костюченко, О.Є. Соколова. – К.: Логос, 2013. – 400 с.
4. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
5. Организация системы транспортно-экспедиционного обслуживания народного хазяйства / Буянов Е.В., Зайцева С.В., Табанова Е.Д., Попов О.Ю., Маркин А.В. - М.: Инфра-М, 2005. - 68 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на лабораторних та практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.