Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Логістика торгівлі

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.03.E.125
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: функціонування системи логістики на підприємстві, організацію закупівельної логістики – процесів оптових закупівель і доставки закуплених товарних ресурсів до торговельного підприємства (оптового, роздрібного), управління рухом товарного потоку шляхом вибору форм і методів товаропросування, системи управління запасами, організацію логістичної інформаційної системи, управління процесами оптової та роздрібної реалізації товарів (збутова логістика), а також діяльність з управління, контролю й оптимізації логістичних витрат.
- уміти: будувати ефективні логістичні схеми на засадах базових принципів економічної логістики і з врахування актуальних тенденцій у логістичній галузі, застосовувати міжнародні стандарти ISO для удосконалення управління якістю послуг, розробляти і впроваджувати системи управління якістю у сфері торговельних послуг, організувати процес якісного обслуговування клієнтів різних типів у сфері торгівельної діяльності підприємства, оптимізувати комерційні зв’язки торгівельного підприємства, використовувати логістичні інформаційні системи та технології, використовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого управління логістичними потоками, розробляти пропозиції щодо формування та удосконалення логістичних систем, здійснювати оцінку економічної ефективності логістичних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Логістика, Маркетинг, Поведінка споживача.
- кореквізити: Управління продажами торговельних організацій, Обслуговування клієнта у сфері торгівлі, Сучасні технології у торгівлі.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет, об’єкт та завдання логістики торгівлі. Планування закупівель товарів для наступного перепродажу, вибір форм організації закупівель, організація закупівель товарів для наступного перепродажу. Вибір моделі управління запасами, управління запасами товарів. Складська переробка товарів, раціональне використання рухомого складу та піднімально-транспортного обладнання, організація праці транспортно-складських робітників, викладення товарів на полиці магазинів чи на спеціальні стенди. Використання прогресивних видів тари і систем пакетування вантажів. Вибір форм організації поставок, планування і організація поставок товарів споживачам. Вибір форм обслуговування споживачів. Організація обслуговування споживачів.
Рекомендована література:
1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика.: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
2. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с.
3. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
4. Маликов О.Б. Деловая логистика. – СПб.: Политехника, 2003. – 223 с.
5. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством. – Донецьк, 2005. – 322 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на лабораторних та практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.