Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Логістика постачання

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.101
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Гринів Н.Т.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: теоретичні методи й підходи оптимізації матеріальних і супутніх потоків в логістиці постачання, стратегічні аспекти логістики постачання, методи управління постачальниками і процедурами закупівель, методи управління запасами в логістиці постачання, особливості закупівельної діяльності для державних і муніципальних потреб.
- уміти: застосовувати на практиці знання теорії управління закупівлями і постачальниками, складати стратегічний план закупівель для промислових і торгових компаній, використовувати технології інтегрованого управління постачальниками в ланцюгах поставок, використовувати функціонально-вартісний аналіз в логістиці постачання, управляти операційної логістичною діяльністю в постачанні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Логістика, Товарознавство.
- кореквізити: Економіка логістики, Обслуговування клієнта.
Короткий зміст навчальної програми:
Основні поняття і термінологія закупівель. Стратегічні аспекти логістики постачання. Дослідження ринку сировини і матеріалів, визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах. Управління процедурами замовлень. Управління постачальниками. Організаційно-правові аспекти логістики постачання. Політика в області закупівель (лізинг, комплектні поставки, часткова передоплата, відстрочка платежу тощо). Економічні аспекти та транспортне забезпечення закупівель. Управління запасами в логістиці постачання. Організація постачальницької діяльності. Використання технології лізингу (оренди). Інформаційно-комп'ютерна підтримка управління закупівлями. Закупівлі для державних і муніципальних потреб.
Рекомендована література:
1. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 284 с.
2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник – 2-е вид., доп. І переробл. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.
3. Логистика: Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. / Бауэрсокс Доналд Дж., Колосс Дейвид Дж. – М.: «Бизнес-книга», 2001. – 683с.
4. Окландер М. А. Логістика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури. – 2008. – 346 с.
5. Тридід О.М., Таньков К.М. Логістичний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – Х.: ВД «Інжек», 2005. – 224 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
- підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.