Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Електронний маркетинг і логістика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.05.E.148
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викладач Фігун Н.В., кафедра МЛ
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: принципи використання комплексу маркетингу в Інтернеті з врахуванням 7R як основи логістичної концепції; особливості кооперації із цільовою аудиторією з метою мінімізації логістичних витрат; механізми застосування концепцій зворотної логістики, з використанням хмарних технологій. особливості кооперації як ключової конкурентної переваги на глобальних ринках;

Уміти: здійснювати розробку стратегії просування компанії через мережу Інтернет та забезпечувати відповідним інформаційним супроводом логістичні операції, здійснювати концепцію просування продукції компанії через такі канали комунікації як: соціальні мережі, електронна розсилка, інформаційні ресурси тощо за умови оптимальних логістичних витрат; здійснювати диференціювання бізнес-моделей залежно від виду ринку на якому працює компанія: B2B чи B2C ринок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Логістика; Маркетинг; Інформаційне та комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності;
кореквізити: Маркетинг закупівель; Соціальні медіа.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та роль Інтернет маркетингу у сучасному суспільстві. Види Інтернет маркетингу та їх структура. Ефективність інструментів Інтернет маркетингу та можливості для їх ідентифікації. Медійна реклама та її характерні особливості. Сутність Інтернет-брендингу. Логістика та її адаптація до хмарних технологій. Особливості організації міжнародних перевезень в умовах глобальних інформаційних систем. Контроль за переміщенням вантажів за допомогою хмарних технологій. Механізми забезпечення ефективності роботи Інтернет магазину з використанням маркетингу та логістики. Логістичні ризики функціонування Інтернет магазину. Підходи до управління підприємством в умовах електронного маркетингу і логістики.
Рекомендована література:
1. Новаківський І.І., Грибик І.І Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 196 с.
2. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.
2. Брайан Халлиган, Дхармеш Шах. Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media). — М.: «Диалектика», 2010. — С. 256
3. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе. — Дикта, 2008. — С. 196.
4. Ральф Ф. Уилсон. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning Your Internet Marketing Strategy. — М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. — С. 264.
5. Мелихов Д.С Сарматов И.И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. — К.: Аналитик Интеллект Сервис, 2010. — С. 112.
6. Christopher Martin Logistics and Supply Chain Management // Martin Christopher, FT Press; 4 edition, 2011, p. 288.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на семінарських заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): екзаменаційна контрольна робота.