Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Екологічний маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.92
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Кузяк В.В.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: розуміння впливу маркетингових рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті; розуміння принципів етики, визначення наслідків їх впливу на діяльність підприємства (тобто використання людських ресурсів, охорона навколишнього середовища тощо).
Уміти: відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; застосовувати основні принципи зеленого маркетингу при розробці маркетингового комплексу для підприємства; розробляти програми заходів для реалізації на підприємстві головних принципів соціально-відповідального бізнесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Товарознавство; Нейромаркетинг.
- кореквізити: Управління якістю товарів; Управління маркетингом
Короткий зміст навчальної програми:
Поняття і основні положення сталого розвитку. Поняття зеленого маркетингу. Середовище функціонування зеленого маркетингу. Екологiчний товар та його життєвий цикл комплекс маркетингу і його складові. Цiноутворення на зелені товари. Організація системи екологічно орієнтованого товароруху. Система маркетингових комунікацій у просуванні зелених товарів. Стратегiя маркетингової дiяльностi екологiчно-орiєнтованої фірми. Розвиток i конкурентнi переваги ринку екологiчно чистої продукції. Просування екологічно чистої продукції.
Рекомендована література:
1. Kotler Ph. Marketing 3.0, 2014, p. 197.
2. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / А. М. Вічевич [та ін.] . - Л. : УкрДЛТУ, 2003. – 248с.
3. Должанський, І. З. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів : монографія / І. З. Должанський, О. В. Бєлякова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 230 с.
4. Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга: Монография. – Одесса: Астропринт, 2002. – 400 с.
5. Садченко Е.В., Харичков С.К. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001. – 146 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях.
Підсумковий контроль (70%, екзамен).