Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Управління продажами товарів

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.01.E.98
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Лихолат Світлана Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- розуміти маркетингові процеси, які сприяють проведенню успішної діагностики та аналізу стану розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства;
- оволодіти навичками прийняття управлінських рішень щодо продажів товарів, формування колективу та вирішувати виробничі конфлікти;
- засвоїти базові знання у сфері управління продажем товарів на макро- та мікрорівні, відповідально ставитися до виконуваної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
- «Маркетинг»
- «Менеджмент»
Кореквізити:
- «Маркетингові дослідження»
- «Інтернет-маркетинг»

Короткий зміст навчальної програми:
Концептуальні засади управління продажем: сучасні тенденції та його організація. Маркетинг у сфері продажу товарів. Маркетингове, інформаційне та процедурне забезпечення управління продажем товарів. Стратегія та тактика управління продажем товарів. Прогнозування та планування продажу товарів. Управління продажем на промисловому ринку та у сфері послуг. Управління персоналом торговельного підприємства. Інтенсифікація комерційних зусиль щодо управління продажем товарів. Маркетинговий аналіз та оцінка програми продажу товарів.
Рекомендована література:
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред.. Л.А. Мороз. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»: 2013. – 232 с.
2. Руделіус В. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський та ін. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 422 с.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – 5-е европ. изд./ Ф. Котлер, П. Амстронг, Д. Сондерс, В. Вонг – М.-СПб.-К.: ИД “Вильямс”, 2016. – 944 с.
4. Пилипчук В. П.. Управління продажем : навчальний посібник. КНЕУ, 2011. 626 с.
5. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 240 с.

Методи і критерії оцінювання:
- усне опитування (30%)
- підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (55%; 15%)