Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетингова політика розподілу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.86
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати різновиди внутрішніх структур каналів розподілу, види маркетингових посередників та вимоги до їх відбору;
- знати особливості маркетингової логістики та сучасні тенденції у розвитку каналів розподілу;
- вміти правильно вибрати канал розподілу продукції з урахуванням її специфіки та особливостей цільових ринків, підібрати певних посередників для збуту продукції;
- вміти управляти діяльністю учасників каналів розподілу.
-
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Маркетинг;
• Маркетингові дослідження;
• Промисловий маркетинг
кореквізити:
Інтернет-маркетинг;
Управління продажами товарів

Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і значення маркетингової політики розподілу. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу. Розподіл на підприємстві. Гуртові та роздрібні посередники у каналах розподілу товарів. Конкуренція та конфлікти у каналах розподілу товарів. Вибір оптимального каналу розподілу. Управління товарорухом і маркетингова логістика. Прямий і інтерактивний маркетинг.
Рекомендована література:
1. Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. – К.: Центр учбової літератури, 2011.– 240 с.;
2. Крикавський Є. Логістика для економістів: Підручник / Є. Крикавський. – 2-ге вид. випр. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с.
3. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – 2-ге вид., зі змінами. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с.
4. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 232 с.

Методи і критерії оцінювання:
• опрацювання практичних занять, усне опитування (30%)
• підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)