Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг послуг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.85
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Васильців Н.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: основні поняття маркетингу послуг, моделі оцінки й поведінки споживачів, класифікацію, проектування, стандарти якості послуг, схеми управління попитом у маркетингу послуг, особливості маркетингових комунікацій в сфері послуг.
- уміти: проводити маркетингові дослідження ринку послуг, аналізувати результати досліджень, розробляти маркетингову стратегію розвитку підприємства сфери послуг, проектувати послуги; запроваджувати маркетинговий підхід в роботі з персоналом та споживачами послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Маркетинг, Маркетингові дослідження, Інфраструктура товарного ринку.
- кореквізити: Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові комунікації.
Короткий зміст навчальної програми:
Основи маркетингу послуг, сфера послуг, основні поняття. Споживачі послуг, основні моделі оцінки и поведінки споживачів. Послуги, класифікація, поняття, проектування, стандарти якості, контактний персонал. Дослідження діяльності підприємства послуг, маркетингові стратегії. Маркетингові аспекти ціноутворення на ринку послуг. Маркетингова політика просування послуг, управління каналами збуту послуг. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах послуг. Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Управління попитом у маркетингу послуг, особливості маркетингових комунікацій в сфері послуг. Управління маркетингом послуг.
Рекомендована література:
1. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с.
2. Гренроос, К. Маркетинг и менеджмент услуг / К. Гренроос. – М.: Прогресс, 2008. – 179 с.
3. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. РМОіНУ / О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 481 с.
4. Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Алерта, 2013. – 526 с.
5. Диянова С.Н. Маркетинг сферы услуг : навч.посібн./ С.Н. Диянова, А.Е. Штезель. – К. : Кондор, 2016. – 192с.
6. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий дім «Професіонал» 2009. – 320с.
7. Жегус О.Г. Маркетинг послуг: навч.-метод. посібник / О.Г. Жегус, О.Р. Мороз; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2008. – 115 с.
8. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с.
9. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 332 с.
10. Мальченко В. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. / В. М. Мальченко - К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
Методи і критерії оцінювання:

- Поточний контроль (50%): розв’язування задач, усне опитування
- Підсумковий контроль (50%, standings): семестровий контроль.