Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг соціального підприємництва

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.94
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., асист. Мащак Н.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: роль маркетингових концепцій в ринковій економіці; особливості соціального підприємництва; ринкові особливості діяльності соціальних підприємств; маркетингові рішення в соціальному підприємництві; особливості комунікаційної політики соціальних підприємств; вітчизняний та міжнародний досвід впровадження проектів соціального підприємництва
Уміти: планувати та створювати проекти соціального підприємництва; сегментувати ринок соціального підприємництва; позиціонувати товари/послуги соціального підприємництва; обґрунтовувати маркетингові рішення в діяльності соціальних підприємств; формувати комплекс маркетингу соціального підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: Маркетингова товарна політика; Маркетингова цінова політика;
- кореквізити: Товарознавство; Нейромаркетинг.
Короткий зміст навчальної програми:
Основні маркетингові концепції. Поняття соціального підприємництва. Екосистема соціального підприємництва. Середовище функціонування проектів соціального підприємництва. Законодавче регулювання діяльності соціального підприємництва. Система маркетингових комунікацій проектів соціального підприємництва. Маркетингові рішення в діяльності соціальних підприємств. Світовий та вітчизняний досвід впровадження проектів соціального підприємництва.
Рекомендована література:
1. Україна. Цілі розвитку тисячоліття: Проект економічного та соціального розвитку — ESDP(ПPOOH) / Програма розвитку ООН в Україні, Міністерство економіки та з питань економічної інтеграції України. [Электронный ресурс]. — К.,2003. — 25с.
2. Голодец Б.М. Современная концепция социального маркетинга / Б.М. Голодец // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – С. 82-97.
3. Kotler Ph. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change / Ph. Kotler, G. Zaltman. – Journal of Marketing. – 1971. – July. – P. 3-12.
4. Каталог соціальних підприємств України 2013 року / за ред. Назарук В. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013 — 79с.
5. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей / Дэвид Борнштейн; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 499 с.
12. Форма та методи навчання:
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, залік): семестровий контроль.