Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Формування програми соціальної відповідальності бізнесу (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.90
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Кузяк Вікторія Вікторівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- Знати: класичні і сучасні підходи до маркетингу, його концепцій, принципів, функцій та методів; вплив маркетингових рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті; особливості встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку.
- Уміти: розробляти програми заходів для реалізації на підприємстві головних принципів соціально-відповідального бізнесу; здійснити дослідження бізнес-середовища, здійснити прогнозування параметрів кон’юнктури ринку, обґрунтувати чинники, які впливають на соціальну відповідальність, оцінити результативність соціальної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Соціально-відповідальний маркетинг, Соціальна відповідальність бізнесу, Етика і право в маркетингу
- Соціальна відповідальність у маркетингу, Маркетинг неприбуткових організацій, Зелений маркетинг
Короткий зміст навчальної програми:
Дослідження бізнес-середовища функціонування підприємства. Практика корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Розуміння та ставлення підприємства до соціальної відповідальності бізнесу. Соціальні бюджети підприємства. Чинники, які впливають на соціальну відповідальність бізнесу. Складання програми маркетингових заходів соціальної відповідальності бізнесу. Розробка соціальної стратегії. Результативність соціальної діяльності підприємства та звітність із питань соціальної відповідальності. Прогнозування параметрів соціальної кон’юнктури ринку. Стимули, перешкоди та перспективи розвитку програм маркетингових заходів соціальної відповідальності бізнесу. Висновки і рекомендації.
Рекомендована література:
- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Соціально-відповідальний маркетинг» на тему: «Складання програми маркетингових заходів соціальної відповідальності бізнесу» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» № 5647 від 21.05.2014 р. / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, О.Ю. Трач, О.Є. Шандрівська, О.М. Бек., Стасюк Н.Р. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 53с.;
- Кузьмін О.Є. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 328 с.
- Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2006. – 288 с.
- Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Котлер Ф., Лі Н. Пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.
- Колер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / А. Сетиаван, Ф. Котлер, Х. Картаджайя Х.: [пер. с англ.] – ЛитРес, 2011. – 234 с.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий контроль (100%, залік): семестровий контроль.