Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг неприбуткових організацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.93
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доцент Білик Ірина Іванівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати сутність маркетингу та роль маркетингу в управлінні неприбутковими організаціями;
- знати особливості поведінки споживачів неприбуткових організацій, особливості конкуренції на ринку неприбуткових організацій;
- знати методику сегментування ринку і вибору цільових сегментів неприбуткових організацій;
- знати елементи комплексу маркетингу неприбуткових організацій та стратегії і підходи до позиціонування в неприбуткових організаціях;
- вміти аналізувати існуючі проблеми в області маркетингу неприбуткових організацій в Україні;
- вміти застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення практичних проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізити:
• Маркетинг;
• Маркетингові дослідження;
кореквізити:
• Маркетинг послуг;
• Поведінка споживача

Короткий зміст навчальної програми:
Сутність та особливості маркетинг неприбуткових організацій. Маркетинг неприбуткових організацій в системі суспільних потреб. Специфіка проведення досліджень в сфері маркетингу неприбуткових організацій. Особливості маркетингового середовища неприбуткових організацій. Товарна політика в системі маркетингу неприбуткових організацій. Цінова та збутова політика маркетингу неприбуткових організацій. Комунікаційна політика маркетингу неприбуткових організацій. Організація планування та контроль маркетингових стратегій.
Рекомендована література:
1.Маркетинг: Підручник / [В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Кон¬сорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.– 422 с.
2. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 288 с.
3. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 232 с.
Методи і критерії оцінювання:
• опрацювання практичних занять, усне опитування (30%)
• підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)