Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Управління продажами в сфері інтернет-маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.04.E.134
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Лихолат Світлана Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- розуміти маркетингові процеси, які сприяють проведенню успішної діагностики та аналізу стану розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства у сфері інтернет-маркетингу;
- оволодіти навичками прийняття управлінських рішень щодо продажів товарів, формування колективу та вирішувати виробничі конфлікти у сфері інтернет-маркетингу;
- засвоїти базові знання у сфері управління продажем товарів на макро- та мікрорівні, відповідально ставитися до виконуваної роботи у сфері інтернет-маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
- «Маркетинг»
- «Менеджмент»
Кореквізити:
- «Маркетингові дослідження»
- «Інтернет-маркетинг»

Короткий зміст навчальної програми:
Концептуальні засади управління продажами товарів в сфері інтернет-маркетингу: сучасні тенденції та організація. Інтернет-маркетинг у сфері продажу товарів. Маркетингове, інформаційне та процедурне забезпечення управління продажем товарів. Стратегія та тактика управління продажем товарів. Прогнозування та планування продажу товарів в інтернет. Управління продажем на промисловому ринку та у сфері послуг із використанням Інтернет-ресурсів. Управління персоналом віртуального торговельного підприємства. Інтенсифікація комерційних зусиль щодо управління продажем товарів в віртуальному середовищі. Аналіз ефективності продажу товарів із використанням інтернет-маркетингу.
Рекомендована література:
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред.. Л.А. Мороз. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»: 2013. – 232 с.
2. Руделіус В. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, Л.А. Мороз, Н.Ю. Глинський та ін. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. – 422 с.
3. Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: монографія / І.Л. Литовченко. – К.: Наукова думка, 2009. – 196 с.
4. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навчальний посібник / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – 5-е европ. изд./ Ф. Котлер, П. Амстронг, Д. Сондерс, В. Вонг – М.-СПб.-К.: ИД “Вильямс”, 2016. – 944 с.
Методи і критерії оцінювання:
- усне опитування (30%)
- підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (55%; 15%)